Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/03/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Impacts of Vietnam destination image on intention to re-visit of international tourists

Từ khóa:

Hình ảnh điểm đến, du lịch Việt Nam, dự định quay trở lại, hình ảnh điểm đến Việt Nam

Keywords:

Destination image, Vietnam tourism, intention to re-visit, Vienam destination image

ABSTRACT

Among many determinants of tourists? re-visit intention, destination image is the most important factor. This study aims to evaluate the impacts of the constituents of Destination Vietnam on the intention to re-visit Vietnam of international tourists. Convenient sampling was employed for sample selection. The sample size included 100 respondents who are international tourists, are able to speak English and visit Vietnam for the first time with leisure purpose. The data was collected from questionnaires devlivered in different locations and at different points of time; therefore, the weakness of convenient sampling in general could be overcome, and the garthered samples could generalize for the population of international tourists to Vietnam. After employing factor analysis method to extract primary factors forming the destination image of Vietnam, the paper employed binary logistic regression analysis in order to find out which of factors forming Vietnam destination image are the most influencial to the intention to re-visit of international tourists. Among six factors forming the destination image of Vietnam, two group factors, namely (i) Natural resources and Language and (ii) Natural Environment and Infrastructure, have the most positive influence on tourists? intention of repeat visitation.

TóM TắT

Trong các nhân tố ảnh hưởng đến dự định quay trở lại của du khách, hình ảnh điểm đến là nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất. Nghiên cứu này nhằm xác định tác động của các nhân tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến ViệtNamđến dự định quay trở lại của du khách quốc tế. Phương pháp thu mẫu thuận tiện đã được áp dụng tại những địa điểm du lịch thu hút khách quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thu được 100 mẫu du khách quốc tế nói tiếng Anh, đến Việt Nam lần đầu tiên, và mục đích chuyến đi là du lịch. Bằng cách phỏng vấn du khách ở nhiều địa điểm và thời gian khác nhau, nhược điểm của phương pháp thu mẫu thuận tiện nhìn chung đã được khắc phục và mẫu thu được có thể đại diện cho tổng thể du khách quốc tế đến ViệtNam. Sau khi sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để xác định các nhân tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến Việt Nam, phương pháp hồi quy nhị phân được sử dụng để tìm ra nhân tố có tác động mạnh nhất đến dự định quay trở lại của du khách quốc tế. Trong số 6 nhân tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến Việt Nam, 2 nhân tố Tài nguyên tự nhiên và ngôn ngữ; Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng kỹ thuật có tác động mạnh nhất lên dự định quay trở lại của du khách.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 51-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 76-84
Tải về
(2022) Trang: 555-559
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: INTERNATIONAL MALATYA GASTRONOMY CULTURE AND TOURISM CONFERENCE, Malatya, Turkey, 16-18/09/2022
(2022) Trang: 1081-1090
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Türkiye, 13-15/10/2022
(2022) Trang: 1045-1052
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: International Marmara Scientific Research and Innovation Congress, Turkey, 19-20/11/2022
6 (2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1&2 (2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
04 (2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
1 (2013) Trang: 79
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
11 (2013) Trang: 22
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...