Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 100-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

The impact of tourism on the quality of life of local people in Vĩnh Long

Từ khóa:

Tác động của du lịch, chất lượng cuộc sống, du lịch bền vững, môi trường sống, du lịch Vĩnh Long

Keywords:

Impact of tourism, quality of life, sustainable tourism, environment, travel in Vinh Long

ABSTRACT

Understanding the impact of tourism on the quality of life of local people is very important and urgent because very the local people is an important factor in attracting tourists. Factor analysis results show that the quality of life of the people in Vinh Long is composed of five groups of factors including: (i) income sources, (ii) protection awareness, (iii) the quality of the living environment, (iv) living standards, and (v) personal life. Under the impact of tourism, income, protection awareness and living standards get better (positive impact of tourism). Individual lifestyle factors are generally unaffected by tourism. In contrast, habitat quality is negatively affected by tourism. Meanwhile, this factor (the quality of the living environment) is the most important component of the quality of life. So, for sustainable development, itneeds suitable measures to improve the living environment for the residents.

TóM TắT

Tìm hiểu tác động của du lịch đến chất lượng cuộc sống của dân địa phương là rất quan trọng và cấp thiết, bởi vì chính những người dân địa phương là linh hồn, là nhân tố quan trọng, là yếu tố quan trọng trong việc thu hút khách. Kết quả phân tích nhân tố cho thấy chất lượng cuộc sống của người dân Vĩnh Long được cấu thành bởi 5 nhóm nhân tố: (i) Nguồn thu nhập, (ii) ý thức bảo vệ, (iii) Chất lượng môi trường sống, (iv) Tiêu chuẩn cuộc sống, và (v) Đời sống cá nhân. Dưới tác động của du lịch, nguồn thu nhập, ý thức bảo vệ. Tiêu chuẩn cuộc sống có ảnh hưởng tích cực. Nhân tố đời sống cá nhân nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi dụ lịch. Còn nhân tố chất lượng môi trường sống thì bị ảnh hưởng tiêu cực bởi du lịch. Trong khi đó, nhân tố này (chất lượng môi trường sống) lại là nhân tố cấu thành quan trọng nhất của chất lượng cuộc sống. Vì vậy, để phát triển bền vững, chúng ta cần có những biện pháp nâng cao môi trường sống cho người dân.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 17-25
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 70-75
Tải về
(2022) Trang: 257-277
Tạp chí: The international conference on investment and development for agricutural markets and rural tourism in Mekong Delta
(2022) Trang: 1070-1080
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH
5 (2022) Trang: 22-24
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Research and Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...