Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 97-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/02/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Intensive paddy rice  application of 1 must 5 reduction: the current of seed and fertilizer application and factors affecting rice yield, net income at household level

Từ khóa:

Thâm canh lúa, giảm phân, giảm giống, năng suất lúa, 1 Phải 5 Giảm

Keywords:

Intensive rice, fertilizer reduction, seed reduction, rice yield, 1M5R

ABSTRACT

A survey, interviewed 300 farmers, was conducted in 2 intensive rice production provinces which focuses on the present seed quantity and fertilizer application and factors affecting rice yield and net income. The report identified key factors including (1) the current use of 2 input factors such as seed quantity and two popularly used fertilizers (urea and DAP); (2) comparison of rice yield among different farmer?s irrigation groups, and member and non-member of cooperative; and (3) indentified factors affecting net income and rice yield at household level. The results of the study showed that the number of seed was more 200 kg/ha, higher than scientific recommemdation (80-100kg seed/ha). Urea use at two studied sites was relative high (averaging  210-230 kg/ha) and DAP use in Phu Tan district (75 kg/ha) was lower than that in Tan Hiep district (126 kg/ha). The wet rice yield of Summer-Autunm season and Autunm-Winter season in Tan Hiep district was significant lower than that in Phu Tan district. The wet rice yield of Winter-Spring season was more than 8 tons/ha. Rice yield is positive regression to the amount of potassium applied and water management. Economic efficiency is positive regression to the rice yield and the price of rice.

TóM TắT

Nghiên cứu về hiện trạng về sử dụng lượng giống và phân bón và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa và lợi nhuận được tiến hành tại hai huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) và Phú Tân (An Giang) qua phỏng vấn 300 nông dân. Báo cáo phân tích các yếu tố chính là (1) hiện trạng sử dụng lượng giống và hai loại phân bón phổ biến (urea và DAP); (2) so sánh năng suất lúa của các nhóm nông dân theo hình thức bơm tưới; xã viên và không xã viên; và (3) tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa ở cấp độ nông hộ. Lượng lúa giống được nông dân gieo sạ hơn 200 kg/ha/vụ cao hơn so với khuyến cáo là 80?100 kg/ha. Số lượng phân urea được nông dân tại hai điểm khảo sát sử dụng khá cao, trung bình khoảng 210 -230 kg/ha. Lượng phân DAP sử dụng tại Phú Tân (75 kg/ha) thấp hơn tại Tân Hiệp (126 kg/ha). Năng suất lúa tươi vụ Đông Xuân đạt hơn 8 tấn/ha. Năng suất lúa vụ Hè Thu và Thu Đông tại Tân Hiệp thấp hơn so với năng suất lúa tại Phú Tân. Kết quả phân tích hồi quy tương quan cho thấy năng suất lúa có sự tương quan thuận với lượng kali và biện pháp quản lý nước và lợi nhuận có tương quan thuận với năng suất lúa và giá lúa.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 13-22
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 245-254
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 29-36
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 64-74
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 66-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...