Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 245-254
Tải về

ABSTRACT

A socio-economic survey carried out in 2006 aimed to evaluate the possiblity of replacing mono-rice by a rotational rice-fish farming system in Co Do and Vinh Thanh district of Can Tho city. Sixty-three farmers practicing mono-rice farming and sixty-two farmers applying rotaional rice-fish farming system were independently interviewed. Total input costs of ricefarming and total net income were not significantly different (p>0,05) between farming systems 2 rice crops rotated and one fish crop (2 rice- fish), 3 rice crops rotated and one fish crop (3 rice- fish), two and three rice crops alone per year. Total input costs of the third rice crop was significantly higher than that of the fish crop (p<0,05). The net income of these two cropping patterns was not significantly different (p>0,05). Farmers should replace a rice crop by a fish crop during the flood period to improve farming income and stimuate the sustainability of their rice production.

Keywords: the economic viability; mono rice; the fish pen farming

Title: Assessment of the scoci-economic aspects of fishpond farming on the rice field base in the flooding period

TóM TắT

Nhằm tìm hiểu hiệu quả kinh tế của mô hình lúa-cá đăng quần trên nền đất lúa trong mùa lũ, một cuộc điều tra kinh tế xã hội của các mô hình canh tác trên nền đất lúa được thực hiện vào tháng 12 năm 2006 tại một số điểm thuộc huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Sáu mươi hai nông dân canh tác lúa-cá đăng quầng và 63 nông dân canh tác lúa độc canh được chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn. Tổng chi phí sản xuất lúa trong các vụ và tổng lợi nhuận/ha/năm không khác biệt giữa các mô hình canh tác (p>0,05). Tổng chi phí vận hành của mô hình nuôi cá đăng quầng thấp hơn so với tổng chi phí vận hành của canh tác lúa vụ ba (p<0,05), trong khi đó không có sự khác biệt về lợi nhuận giữa việc nuôi cá đăng quầng và lúa vụ ba (p>0,05). Mô hình nuôi cá đăng quầng trên nền đất lúa có thể là một giải pháp khả thi để thay thế mô hình lúa vụ ba ở vùng ngập lũ trung bình.

Từ khóa: hiệu quả kinh tế; độc canh lúa; cá đăng quầng

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 13-22
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 29-36
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 64-74
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 66-74
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 97-103
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...