Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 164-172
Tải về

ABSTRACT

The purpose of this research was to breed soybean having high yield, high protein content and short maturity, Seven crosses were carried out among short maturity variety DH4 (75 days) with local varieties. By using molecular methods such as SDS-PAGE we selected six new breeding lines having high protein, ranged from 40.4% to 43.14%, and short maturity, ranged from 86 to 87 days.

Keywords: SDS-PAGE, soybean breeding, protein, elite pure line

Title: Soybean Breeding with high protein content, short maturity and high yield

TóM tắt

Nhằm mục tiêu chọn được các dòng đậu nành mới có hàm lượng protein cao, ngắn ngày và có triển vọng về năng suất. 7 tổ hợp lai đơn giữa giống đậu nành ĐH4 (TGST 75 ngày) và các giống đậu nành địa phương được thực hiện. Bằng việc kết hợp với các phân tích sinh hóa về phẩm chất hạt và chọn lọc cá thể theo hướng có hàm lượng protein cao bằng kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE, kết quả đã chọn được 6 dòng đậu nành mới, thuần, có hàm lượng protein cao (từ 40,4% đến 43,14%) và thời gian sinh trưởng ngắn (86-87 ngày).

Từ khóa: SDS-PAGE, đậu nành chọn giống, protein, dòng thuần ưu tú

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 1-6
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 102-107
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 118-125
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 130-135
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 180-188
Tải về
1 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
1 (2012) Trang: 61
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
6 (2011) Trang: 18
Tác giả: Võ Công Thành
Tạp chí: Renewable Energy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...