Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 118-125
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về

ABSTRACT

Response of four okra varieties viz. VN1, ĐB1, TN75 and Local variety  was  studied  against Maruca testulalis at Can Tho university during 2010. The varieties exhibited  varied responses to attack of Earias spp.. There were significant differences among percent damaged buds, flowers and fruits of test varieties. Local variety proved comparatively to be more resistant showing less percent damage in buds (2,05%),  flowers (1,15%) and  fruits (3,12%). ĐB1 was comparatively found as susceptible showing more percent damaged buds (4,64%), flowers (4,32%) and  fruits (17,25%). These studies showed that Local varieties under test was resistant to infestation of Earias spp. Fruits were attacked more as compared to other parts of the plants, probably due to insect preference for food.

Keywords: Okra, cultivars, Earias spp., Local variety, pest resistance, Can Tho

Title: Surveying  the resistance of the  different okra cultivars (Abelmoschus esculentus L.) against bollworm (Earias spp.)

TóM tắt

Sự phản ứng của bốn giống đậu bắp VN1, ĐB1, TN75 và giống đậu bắp Địa phương đối với sự tấn công của sâu đục trái Earias spp. đã được khảo sát tại trường Đại học Cần Thơ trong suốt năm 2010. Kết quả cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa (P = 0.05) về phần trăm bị gây hại đối với nụ hoa, hoa và trái của các giống đậu bắp được thử nghiệm. Giống đậu băp Địa phương tỏ ra ưu thế hơn trước sự tấn công của Earias spp., phần trăm bị gây hại thấp trên các bộ phận nụ (2,05%), hoa (1,15%) và trái (3,12%). ĐB1 có phần trăm bị gây hại nhiều nhất trên các bô phận nụ (4,64%), hoa (4,32%) và trái (17,25%). Nghiên cứu này cho thấy giống địa phương được thử nghiệm có khả năng chống phá hoại của Earias spp. cao nhất. Trái là bộ phận bị tấn công bởi sâu đục trái nhiều hơn so với các bộ phận còn lại, có thể là do nhu cầu thực phẩm của côn trùng.

Từ khóa: Đậu bắp, Earias spp., đậu bắp địa phương, Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 1-6
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 102-107
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 130-135
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 164-172
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 180-188
Tải về
1 (2012) Trang: 61
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
1 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
6 (2011) Trang: 18
Tác giả: Võ Công Thành
Tạp chí: Renewable Energy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...