Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
180 (2020) Trang: 1-31
Tạp chí: Mathematical Programming

We present necessary conditions for monotonicity of fixed point iterations of mappings that may violate the usual nonexpansive property. Notions of linear-type monotonicity of fixed point sequences—weaker than Fejér monotonicity—are shown to imply metric subregularity. This, together with the almost averaging property recently introduced by Luke et al. (Math Oper Res, 2018. https://doi.org/10.1287/moor.2017.0898), guarantees linear convergence of the sequence to a fixed point. We specialize these results to the alternating projections iteration where the metric subregularity property takes on a distinct geometric characterization of sets at points of intersection called subtransversality. Subtransversality is shown to be necessary for linear convergence of alternating projections for consistent feasibility.

Các bài báo khác
46 (2018) Trang: 243-258
Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...