Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 43-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/11/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Improvement of soil fertility and rice yield on old alluvial soil at Moc Hoa district, Long An province

Từ khóa:

Đất phù sa cổ, phân hữu cơ, luân canh lúa ? màu, dưỡng chất đất trồng

Keywords:

Old alluvial soil, compost amendment, rice-cash crop alternation, soil nutrients

ABSTRACT

In the Mekong delta, old alluvial soil types are poor in soil nutrients. Famers have applied only inorganic fertilizers for double rice cultivation and have not paid much attention on using organic manure. With high dose of inorganic N and P applied, intensive rice cultivation has led to soil degradation and low rice yield. Objectives of this study were to find the way to improve soil fertility and rice yield of mono-rice system on old alluvial soil in Moc Hoa district, Long An province. Treatments were arranged in randomized complete block design with 1) Double rice crops (as farmers? practice); 2) Double rice plus 10 tons (T) of compost; 3) Rice alternated with sesame;4) Rice alternated with  peanut; 5) Rice alternated with soybean. Experiment was conducted for 8 years. Results showed that the system of rice crop alternated with cash crop led to increase significantly soil available nitrogen, labile carbon content and nitrogen mineralization in comparison with traditional rice cropping practice. Organic amendment result the increases of labile carbon and available nitrogen in soil compared to the rice treatment without compost addition. As consequence, the rice yield has been improved by either compost amendment or alternative cropping of rice and upland crops.

TóM tă?t

ở đồng bằng sông Cửu Long, thâm canh lúa trong nhiều năm đưa đến bạc màu đất. Trên đất phù sa cổ, là biểu loại đất nghèo dưỡng chất, nông dân canh tác độc canh lúa hai vụ không bón phân hữu cơ, chỉ sử dụng phân vô cơ với lượng đạm (N) và lân (P) cao, năng suất lúa đạt thấp. Thí nghiệm luân canh lúa ? màu, bón phân hữu cơ được thực hiện trên đất phù sa cổ tại huyện Mộc Hóa ? tỉnh Long An nhằm đánh giá sự cải thiện hàm lượng dưỡng chất trong đất và cải thiện năng suất lúa. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm năm nghiệm thức: (1) hai vụ lúa (theo canh tác của nông dân), (2) lúa + 10 tấn phân hữu cơ vi sinh ? lúa, (3) lúa ? mè, (4) lúa ? đậu phộng, (5) lúa ? đậu nành. Kết quả thí nghiệm dài hạn qua 8 năm cho thấy luân canh lúa ? màu giúp tăng khả năng cung cấp đạm hữu dụng trong đất, tăng khả năng khoáng hóa đạm, tăng hàm lượng cacbon dễ phân hủy so với chuyên canh lúa. Bón phân hữu cơ giúp cải thiện hàm lượng cacbon dễ phân hủy, tăng lượng đạm hữu dụng trong đất có ý nghĩa. Qua hiệu quả cải thiện độ phì nhiêu đất, năng suất lúa của nghiệm thức luân canh lúa ? màu và nghiệm  thức canh tác hai vụ lúa có bón phân hữu cơ cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so với thâm canh lúa theo biện pháp kỹ thuật của nông dân

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 111-117
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 145-150
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 208-213
Tác giả: Trần Bá Linh
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 266-271
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 42-48
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 95-101
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 51-73
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 102-112
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
20 (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...