Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 95-101
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 10/09/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Evaluation of soil fertility and soil water retention capacity in the typical upland crop production area of U Minh Thuong district – Kien Giang province

Từ khóa:

Chất hữu cơ, đất nén dẽ, lượng nước hữu dụng, phì nhiêu đất, vật lý đất

Keywords:

Soil compaction, soil fertility,

Soil organic carbon, soil physics, soil water available

ABSTRACT

The study was conducted to assess soil fertility and determine water retention capacity and total available water in the dry season on farmland with upland crops production, to serve sustainable agricultural production and climate change adaptation in U Minh Thuong district. Soil samples were taken at depths of 0-20 cm and 20-40 cm to determine the physical and chemical properties of soil in three crop systems of chives, corn and turmeric. The soil samples were randomly collected in six different fields of each cropping system - a total of 18 fields for three crop systems. The results show that the soil texture is silty clay with clay and silt content> 95%. Turmeric and maize cropping systems have low content of soil organic matter, compacted soil, low permeability, weak soil structure and low soil water holding capacity. Farmer used organic fertilizers combined inorganic fertilizers for chives cultivation, so it has better soil physical fertility and water holding capacity compared to turmeric and corn cultivation. Soil water retention is poor and soil surface sealing is high in turmeric and maize cropping system cultivation, therefore it is necessary to pay attention to adequate water supply in the dry season and good drainage in the rainy season.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá độ phì vật lý đất, xác định khả năng giữ nước trên đất trồng rau màu, phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững tại huyện U Minh Thượng. Mẫu đất được lấy ở độ sâu 0-20 cm và 20-40 cm để xác định các đặc tính hóa lý đất trên ba mô hình trồng hẹ, bắp và nghệ. Trên mỗi mô hình, mẫu đất được lấy ngẫu nhiên trên 6 ruộng nông dân đang canh tác khác nhau, tổng cộng 18 ruộng cho 3 mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất có hàm lượng sét và thịt chiếm >95%. Mô hình canh tác nghệ và bắp có hàm lượng chất hữu cơ nghèo, đất bị nén dẽ, tính thấm thấp, cấu trúc đất yếu và khả năng giữ nước của đất thấp. Đất canh tác hẹ do nông dân có bón phân hữu cơ kết hợp phân vô cơ nên có độ phì vật lý và khả năng giữ nước tốt hơn so với mô hình trồng nghệ và trồng bắp. Hàm lượng chất hữu cơ trong đất của mô hình trồng nghệ và bắp nghèo dẫn đến đất dễ bị đóng váng tầng mặt do mưa, lượng nước hữu dụng của đất thấp do đó cần chú ý cung cấp nước đầy đủ trong mùa khô và tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa.

Trích dẫn: Trần Bá Linh, Nguyễn Hữu Trí, Đặng Duy Minh và Châu Minh Khôi, 2019. Đánh giá độ phì vật lý và khả năng giữ nước của đất canh tác cây trồng cạn ở huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 95-101.

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 111-117
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 145-150
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 208-213
Tác giả: Trần Bá Linh
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 266-271
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 42-48
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 51-73
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 102-112
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
20 (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...