Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 266-271
Tải về

Abstract

This study aims to evaluate the effect of some cultivation practices on improving of the natural soil fertility and to increase rice yield in the areas of three rice crops isolated by dike at Cai Lay district, Tien Giang province. Field experiments were carried out with four treatments: (1)Continuous triple rice as a control treatment (2)Continuous triple rice, after harvesting, soil was dried for three weeks (3) after harvesting, soil was dried for three weeks in applying with 10 tons.ha-1 of organic fertilizer (4) Two rice alternated with maize and maize crop applied with 10 tons/ha of organic fertilizer. The results showed that drying soil for three weeks with and without 10 tons/ha organic fertilizer, application rice alternated with maize resulted on improving the content of soil organic matter, labile organic carbon, available phosphorus, and nitrogen compared to continuous triple rice.

These practices positively influence to the rice growth and increasing the rice yield compared to that of continuous triple rice cultivation without organic fertilizer application.

Keywords: organic fertilizer, crop alternation, rice yield, soil drying, soil nutrients

Title: Some improving solutions for the yield of triple rice cultivation inside the dike construction at Cai Lay district, Tien Giang province

Tóm tắt

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định một số biện pháp giúp cải thiện độ phì nhiêu đất và năng suất lúa ở vùng đất canh tác ba vụ lúa trong đê bao thuộc huyện Cai Lậy ? tỉnh Tiền Giang. Thí nghiệm được thực hiện với bốn nghiệm thức: (1) Lúa ba vụ canh tác liên tục ? nghiệm thức đối chứng (2) Lúa ba vụ, giữa hai vụ lúa có thời gian phơi đất ba tuần (3) Lúa ba vụ, giữa hai vụ lúa có thời gian phơi đất ba tuần kết hợp với bổ sung 10 tấn/ha phân hữu cơ (4) Hai vụ lúa luân canh với một vụ bắp, vụ bắp bón 10tấn/ha phân hữu cơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy lúa luân canh với một vụ bắp, bón 10 tấn/ha phân hữu cơ có thời gian phơi đất ba tuần, hoặc ba vụ lúa có bón 10 tấn/ha phân hữu cơ, trước gieo sạ lúa có thời gian phơi đất ba tuần giúp cải thiện chất hữu cơ trong đất, gia tăng hàm lượng carbon hữu cơ dễ phân hủy, đạm hữu dụng, lân hữu dụng so với lúa canh tác liên tục ba vụ. Các biện pháp này giúp cây lúa sinh trưởng tốt và tăng năng suất so với nghiệm thức canh tác lúa liên tục ba vụ và không bón phân hữu cơ.

Từ khóa: Phân hữu cơ, luân canh, phơi đất, năng suất lúa, dinh dưỡng

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 111-117
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 145-150
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 208-213
Tác giả: Trần Bá Linh
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 42-48
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 95-101
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 51-73
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 102-112
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
20 (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...