Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 225-235
Tạp chí: các vấn đề đương đại trong lĩnh vực kinh tế, luật: từ lý thuyết đến thực tiển
Liên kết:

Trước sự ảnh hưởng của dịch beny ovid-19, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành hàng  nước uống không cồn nói riêng gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra, nguồn cung ứng nguyên vật liệu, và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội của mình để đáp ứng mong đợi của các bên liên quan. Sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã bắt đầu chứng minh vai trò của doanh nghiệp trong xã hội vượt ra khỏi mục tiêu chính là tăng trưởng lợi nhuận.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 194-210
Tạp chí: Proceedings of second International Conference in Business, Economics & Finance
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...