Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 109-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/04/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

The residue concentrations of pesticide Quinalphos in surface water in rice fields and rivers in Hau Giang Province

Từ khóa:

dư lượng, Quinalphos, ruộng lúa, kênh nội đồng, sông rạch, tỉnh Hậu Giang

Keywords:

Residue, Quinalphos, rice fields, irrigation canals, main rivers, Hau Giang province

ABSTRACT

In this study, active ingredient Quinalphos was selected to measure and assess its concentration in surface water at rice fields, irrigation canals and main rivers in the Hau Giang province, in two rice crops, the Winter-Spring 2012 and the Autumn-Summer 2013. The study results revealed that the concentrations of Quinalphos were detected at all surveyed water bodies and the detected frequencies were gradually decreased from the rice fields to the main rivers and the irrigation canals with 40%, 50% and 67%, respectively. The average concentrations of Quinalphos detected in the irrigation canals and main rivers in the Autum-Summer crop were higher than that in the Winter-Spring crop. Among the sampling locations at the irrigation canals and main rivers, several measured concentrations exceeded the threshold value of acute 48 hour EC50 toxicity for aquatic invertebrate animal (0,66 àg/L). In the annual monitoring program of the province, the concentration in surface water should be monitored for pesticides which are commonly used and toxic to aquatic animals and the accumulation of these compounds in food chain are needed to be researched.

TóM TắT

Hoạt chất Quinalphos thuộc gốc lân hữu cơ, được chọn để quan trắc nồng độ nước mặt trong ruộng, kênh nội đồng và sông rạch ở tỉnh Hậu Giang vào vụ lúa Đông Xuân 2012 và Hè Thu 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy dư lượng của hoạt chất Quinalphos đều hiện diện ở các thủy vực khảo sát với tần suất phát hiện giảm dần từ ruộng lúa, sông rạch đến kênh nội đồng, lần lượt chiếm 40%, 50% và 67%. Nồng độ hoạt chất Quinalphos ở kênh nội đồng và sông ở vụ Hè Thu cao hơn vụ Đông Xuân. Trong đó, tại một số vị trí khảo sát, nồng độ của Quinalphos trong nước đã vượt ngưỡng gây độc cấp tính EC50 đối với động vật thủy sinh không xương sống (0,66 àg/L). Trong chương trình quan trắc nước mặt hằng năm của tỉnh, cần theo dõi dư lượng của các loại thuốc bảo vệ thực vật đang được sử dụng phổ biến trong môi trường nước mặt.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 47-53
Tác giả: Phạm Văn Toàn
Tải về
(2019) Trang: 55-61
Tạp chí: 21st PATTAYA International Conference on Agricultural, Environmental and Biological Sciences (PAEBS-19) - Enviromental Sciences and Engineering, Thailan, 9-10/12/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...