Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 25-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/12/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Household capacity of market access in business linkage in An Giang Province

Từ khóa:

Tiếp cận thị trường, nông hộ, mô hình liên kết, An Giang

Keywords:

Market access, farmers, linkage model, An Giang

ABSTRACT

This study focuses on analyzing household capacity of market access in business linkage in An Giang province. 252 households in Cho Moi, Chau Thanh, Chau Phu and Tinh Bien districts were interviewed directly. Descriptive statistics, logistic regression, t-test paired two samples for means and Chi-square test were used to analyze the factors affecting household capacity of market access. The results showed that the market access of farmers was affected by age, number of school year, experience, productivity and business linkage.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích khả năng tiếp cận thị trường của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. Số liệu sơ cấp của đề tài được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 252 nông hộ thuộc 4 huyện Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, trong đó có 50% nông hộ tham gia liên kết với doanh nghiệp. Phương pháp thống kê mô tả, hồi qui logistic, kiểm định t trung bình hai tổng thể và kiểm định Chi bình phương được sử dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ bị tác động bởi các nhân tố: tuổi, kinh nghiệm, năng suất, trình độ học vấn và liên kết với doanh nghiệp. Trong đó, nhân tố về năng suất có ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 30-39
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 92-100
Tải về
9 (2022) Trang: 427-431
Tạp chí: International Journal of Research and Review
(2015) Trang: 175-186
Tạp chí: Hội thảo khoa học phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 29
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...