Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 175-186
Tạp chí: Hội thảo khoa học phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015
Liên kết:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ nghèo sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh An Giang. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 70 nông hộ nghèo trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả chỉ ra rằng, thu nhập bình quân từ trồng lúa của nông hộ nghèo chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố là số vụ lúa mà nông hộ sản xuất trong một năm, diện tích đất trồng lúa và việc có tham gia tập huấn kỹ thuật hay không. Ba yếu tố này đều có tác động dương đến thu nhập bình quân từ trồng lúa của nông hộ nghèo.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 25-33
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 30-39
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 92-100
Tải về
1 (2013) Trang: 29
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...