Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 30-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/05/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Analysis of production efficiency of the poor and non-poor rice-farming households in An Giang province

Từ khóa:

Nông hộ nghèo và không nghèo, hiệu quả sản xuất

Keywords:

Poor and non-poor rice farming households, production efficiency

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze production efficiency of the poor and the non-poor rice-farming households in An Giang province. Primary data were collected by direct interviews with 250 households, of which 70 were the poor. Methods of descriptive statistics and data envelopment analysis (DEA) were used to estimate technical efficiency (TE), allocative efficiency (AE) and cost efficiency (CE). The study results showed that there were differences in the basic characteristics of the two rice-farming groups. The poor rice farmers’ AE and CE were at average level, while their TE was at good level.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả sản xuất của hai nhóm nông hộ nghèo và không nghèo trồng lúa tại tỉnh An Giang. Số liệu sơ cấp của đề tài được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 250 nông hộ, trong đó có 70 nông hộ nghèo và 180 nông hộ không nghèo. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích màng bao dữ liệu (DEA) được sử dụng để ước lượng hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả phân phối (AE) và hiệu quả chi phí (CE) của các nhóm nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt về các đặc điểm cơ bản của hai nhóm nông hộ. Nông hộ nghèo có hiệu quả phân phối và hiệu quả chi phí ở mức độ trung bình, trong khi hiệu quả kỹ thuật đạt mức tương đối tốt.

Trích dẫn: La Nguyễn Thùy Dung và Mai Văn Nam, 2016. Phân tích hiệu quả sản xuất của nông hộ nghèo và không nghèo trồng lúa tại tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 30-39.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 25-33
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 92-100
Tải về
(2015) Trang: 175-186
Tạp chí: Hội thảo khoa học phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015
1 (2013) Trang: 29
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 64
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...