Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Determinants of accessibility to formal and informal credit in the Mekong River Delta

Từ khóa:

Tín dụng chính thức và phi chính thức, nông hộ, đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Formal and informal credit, rural households, Mekong River Delta

Abstract

This study analyzed the factors influencing rural households? access to formal and informal credit in the rural credit market in the Mekong River Delta, Vietnam. The results showed that land holding status, informal interest and informal loan duration are important factors influencing access to informal credit. Factors influencing formal credit accessibility include local government employee status, credit group membership, a poor certificate, educational attainment, working skills and village road access. Despite the fact that microcredit programs are designed to target households at the bottom of the population pyramid, the lowest income group faces more credit rationing than other groups. To reduce reliance on informal loans and improve formal credit access, rural households should actively participate in a credit group. The findings also confirmed the interaction effect between the two credit sectors, in which an informal loan positively influences the probability of borrowing from the formal sector.

Tóm tắt

Bài viết này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và phi chính thức của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy sở hữu đất đai, lãi suất chính thức, và thời hạn cho vay phi chính thức là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khoản vay phi chính thức. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng vi mô bao gồm làm việc cho chính quyền địa phương, thành viên tổ vay vốn, sổ hộ nghèo, trình độ học vấn, lao động có tay nghề và đường giao thông liên xã. Mặc dù các chương trình tín dụng vi mô được thiết kế với mục tiêu cung cấp tín dụng cho các hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp, nhóm này lại phải đối mặt với việc sàng lọc tín dụng khắt khe hơn các nhóm khác. Để giảm bớt phụ thuộc vào tín dụng phi chính thức và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức thông qua các chương trình tín dụng vi mô, nông hộ cần tích cực tham gia vào các tổ vay vốn ở địa phương. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy có sự tương tác giữa các thị trường tín dụng, trong đó số tiền vay tín dụng phi chính thức làm tăng khả năng tiếp cận chương trình tín dụng vi mô.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...