Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2014) Trang: 117-126
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Liên kết:

Sự tồn tại của giới hạn tín dụng có ý nghĩa đến vấn đề phân bổ nguồn vốn và hành vi tiêu dùng của hộ trong nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề giới hạn tín dụng, đặc biệt là giới hạn tín dụng của các hộ sống ở thành thị vẫn chưa được xem xét nhiều ở trong nước. Mục tiêu của bài viết này là nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của hộ gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phương pháp tiếp cận trực tiếp được áp dụng để xác định giới hạn tín dụng của hộ và mô hình probit được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức tác động biên của các nhân tố này đến khả năng bị giới hạn tín dụng của hộ. Kết quả phân tích cho thấy giới hạn tín dụng của hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trình độ học vấn của chủ hộ, thu nhập bình quân, lượng vốn vay và giá trị tài sản thế chấp của hộ. Để giảm khả năng bị giới hạn tín dụng, ngoài việc giảm thông tin bất cân xứng thông qua trình độ học vấn, hộ cần chứng minh mức thu nhập trong quá trình vay vốn.

Credit rationing has an important role in explaining household consumption patterns as well as capital allocation. However, studies on credit rationing of urban households are still rare in Vietnam. This paper aims to examine the factors affecting credit rationing of urban households in Can Tho city, using a direct approach method and a probit model. Results show that household head education levels, income, loan amount, and collateral are factors affecting credit rationing of households in Can Tho city. To reduce probability of being credit-rationed, urban households should reduce the level of information asymmetry through education attainment and provide validated information about household income. 

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...