Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56(5) (2017) Trang: 64-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Liên kết:

TÓM TĂT. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro tín dụng ảnh hưởng phức tạp đến kết quả hoạt động của các tổ chức tín dụng. Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích mối quan hệ tương tác giữa lợi nhuận và rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân ở tỉnh An Giang. Mô hình FEM, REM điều chỉnh sai số được ước lượng đồng thời bằng phương pháp hồi quy tổng quát 2 bước (G2SLS) đối với 2 phương trình: lợi nhuận (NIM) và rủi ro tín dụng (NPL). Sử dụng số liệu thu thập từ báo cáo của 24 quỹ tín dụng nhân dân ở tỉnh An Giang trong giai đoạn 2010 – 2014, kết quả cho thấy không tồn tại mối quan hệ tương tác giữa NIM và NPL và tồn tại mối tương quan nghịch giữa ro tín dụng và lợi nhuận. Theo đó, rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận của các quỹ tín dụng nhân dân; mối quan hệ tương tác theo chiều ngược lại không tồn tại. Ngoài ra, bài viết cũng xác nhận những yếu tố khác như tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát ảnh hưởng đến lợi nhuận. Một số biến kiểm soát như tốc độ tăng trưởng tín dụng, quy mô và tỷ lệ tài sản sinh lời ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...