Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 37-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/09/2019
Ngày nhận bài sửa: 12/11/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

An integrated approach of Fuzzy-AHP-TOPSIS for online shopping websites evaluation

 

Từ khóa:

Đánh giá Website bán hàng online, hệ số mờ, mô hình Fuzzy-AHP, mô hình TOPSIS, quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử

Keywords:

E-business; Fuzzy-AHP; Fuzzy set; online shopping website evaluation; Supply chain management; TOPSIS

ABSTRACT

E-commerce has been constantly evolving and increasingly popular in Vietnam. With the significant growth of online shopping websites, evaluating and selecting the right website for smart shopping decision is always a considerable concern for consumers. This study proposes a methodology to evaluate the competitive advantages of online shopping websites in Vietnam, including A, B, C and D. In the study, the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) method is used to build the set of criteria weights. Next, the study uses the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) approach to evaluate the ranking of websites, finding the most advantageous website, according to the distance to the ideal solutions. The results from the evaluation of 18 criteria show that B is the most appreciated among the four proposed websites, follows by A, D and C, respectively.

TÓM TẮT

Thương mại điện tử đã và đang không ngừng phát triển và ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Với sự ra đời ồ ạt của các website bán hàng online, việc đánh giá và lựa chọn được website phù hợp cho quyết định mua sắm thông minh luôn là vấn đề người tiêu dùng quan tâm. Nghiên cứu này đề xuất mô hình đánh giá lợi thế cạnh tranh của các website bán hàng online tại Việt Nam, bao gồm A, B, C và D. Trong nghiên cứu, phương pháp phân tích mô hình mạng trong môi trường số mờ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process_FAHP) được sử dụng để xây dựng bộ trọng số các tiêu chí. Tiếp đến, đề tài sử dụng mô hình xếp hạng đối tượng theo tính tương đồng với giải pháp lý tưởng (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution_TOPSIS) để đánh giá xếp hạng các website, tìm ra website có lợi thế nhất dựa trên khoảng cách so với các giải pháp lý tưởng. Kết quả đánh giá trên 18 tiêu chí cho thấy B được đánh giá cao nhất trong số bốn website được đề xuất, theo sau lần lượt là A, D và C.

Trích dẫn: Trần Thị Thắm, Đỗ Thị Kiều Hoanh, Trần Thị Mỹ Dung và Nguyễn Thị Lệ Thủy, 2020. Mô hình tích hợp Fuzzy-AHP-TOPSIS đánh giá các website bán hàng online. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1A): 37-48.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 114-121
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 38-51
Tải về
(2022) Trang: 44-51
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 201-209
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
(2022) Trang: 288-294
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
20 (2021) Trang: 82-95
Tạp chí: Industrial Engineering & Management Systems
13 (2021) Trang: 240-274
Tạp chí: International journal of Applied Management Science
(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: International Conference on Logistics and Industrial Engineering (ICLIE)
28 (1) (2017) Trang: 84-125
Tạp chí: International Journal of Logistic Systems and Management
1 (2016) Trang: 354-361
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...