Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 204-212
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2020

Ngày nhận bài sửa: 12/06/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Analysis of factors affecting the linkage models in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) farming in the Mekong Delta, Vietnam

Từ khóa:

Cá tra, đồng bằng sông Cửu Long, mô hình binary logistic, liên kết

Keywords:

Binary logistic regression model, linkage model, MeKong Delta, striped catfish

ABSTRACT

The study was conducted from February 2018 to June 2019 in four main provinces of striped catfish farming in the Mekong Delta including An Giang, Dong Thap, Vinh Long and Can Tho. Structured questionaries with the stratified random sampling were used to collect data from 271 striped catfish farms with different linkage models. Binary logistic regression model was used to analyze factors affecting the linkage models. The results from the regression model identified four factors that affect the linkage model arranged from high to low importance including educational level of farm owner, farming area, profitability and operational costs. However, the share of benefit and risk among related actors should be considered as important factors for a long-term linkage of the model. In addition, striped catfish farms had a contract with processing plants obtained the highest yield (517 tons/ha/crop) and profit margin (17.1%) if compared to those of other linkage models.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02/2018 đến tháng 06/2019 tại 4 tỉnh/thành phố nuôi cá tra chính của đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Sử dụng bảng phỏng vấn cấu trúc kết hợp chọn hộ ngẫu nhiên phân tầng để thu số liệu từ 271 cơ sở nuôi cá tra với các hính thức liên kết khác nhau. Mô hình hồi qui nhị phân (binary logistic) được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hướng đến mô hình liên kết. Kết quả phân tích của mô hình hồi qui đã xác định được 4 yếu tố có ảnh hưởng tới liên kết của mô hình nuôi cá được xếp theo thứ tự quan trọng từ cao đến thấp gồm trình độ học vấn của chủ cơ sở, diện tích nuôi, lợi nhuận và giá thành. Tuy nhiên, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro giữa các bên có liên quan cần phải được quan tâm để mô hình liên kết ổn định và phát triển lâu dài. Bên cạnh, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nuôi cá tra theo hình thức gia công cho nhà máy chế biến có năng suất (517 tấn/ha/vụ) và tỷ suất lợi nhuận (17,1%) cao nhất so với các hình thức nuôi khác.

Trích dẫn: Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Văn Sánh và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng của các mô hình liên kết trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3D): 204-212.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 112-120
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 191-198
Tải về
Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 104-125
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 1-18
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang: 62
Tạp chí: Internaltional Sympopsium Aquatic Products processing Cleaner production chain for healthier food, In Cantho University 09-09 December 2015
(2015) Trang: 49
Tạp chí: Internaltional Sympopsium Aquatic Products processing Cleaner production chain for healthier food, In Cantho University 09-09 December 2015
(2014) Trang: 110-120
Tạp chí: Hội thảo Mối liên hệ giữa rừng ngập mặn và nguồn lợi nghêu, Thành Phố HCM ngày 18/11/2014
157 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 157/2013; ISSN 1859-1175) Trang 84-87
1 (2012) Trang: 460
Tạp chí: Khoa học trẻ ngành Thủy sản lần III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...