Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: 5th IFS2015 Malaysia, 1-4/12/2015
Liên kết:

Studies have shown that arachidonic acid (ARA) serves as a precursor for prostaglandins which have a key function in the reproductive process. The objective of this was to manipulate an appropriate ARA level for inducing final maturation and spawning of limpet Cellana sandwicensis and black tiger shrimp Penaeus monodon via broodstock diet. The broodstock were fed with different diets containing various ARA levels ranging from 0.24% to 1.06% for 3 months. The results showed that gonadal somatic index values, eggs diameter, the fecundity, spawning cycle and hatching rate of those broodstock fed with diets containing ARA were significantly (P

Các bài báo khác
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 143-152
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 28-37
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 38-47
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 67-78
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 81-89
Tải về
Hua Thai Nhan (2019) Trang: 1-19
Tạp chí: Invertebrates - Ecophysiology and Management
78 (2013) Trang: 194-197
Tạp chí: Journal of Communications in agricultural and applied biological sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...