Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 28-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/06/2018

Ngày nhận bài sửa: 07/08/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

Study on the reproductive characteristics of black sea urchin Diadema setosum (Leske, 1778)

Từ khóa:

Cầu gai đen Diadema setosum, mùa vụ sinh sản, sinh học sinh sản  

Keywords:

Black sea urchin Diadema setosum, reproductive biology, spawning season

ABSTRACT

 Reproductive characteristics of black sea urchin Diadema setosum was studied during the period of April 2016 to April 2017. A total of 632 specimens of black sea urchin were collected from the intertidal reef at Hon Son, Kien Giang province, Viet Nam. Monthly data collection showed that the reproductive cycle of black sea urchin was seasonal dependence. The highest gonadosomatic index (GSI) of black sea urchin was found in June (16.10±7.70), but no differ significantly with those GSI occurring from April to July. The lowest GSI was found during the period of September to December and remain low until March next year. The data suggested that spawing season of animal may occur from May to August yearly. Length-weight relationship of black sea urchin (n=632) was W = 0.48L2.84 with the value of regression co-efficient r2 = 0.93. Histology analysis also confirmed that most of the gonad (>70%) of black sea urchin collected from April to July reached the maturity stage (stage IV) and 5 different stages development of the gonad were also observed. These are resting, recovery, growing, pre-matured and matured stages. The absolute fecundity is GSI and size dependence of black sea urchin. The absolute fecundity was estimated about of 7.1 million eggs/ind. (72.9 g). The gonad of black sea urchin begin to develop when shell diameter of black sea urchin is greater than 2.5 cm.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017. Tổng số 632 mẫu cầu gai đen Diadema setosum được thu định kỳ hàng tháng tại Hòn Sơn, Kiên Giang với các kích cỡ khác nhau, sau đó mẫu được vận chuyển sống về trại thực nghiệm Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ để phân tích. Kết quả phân tích cho thấy hệ số thành thục GSI của cầu gai đen khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) qua các tháng thu mẫu. Chỉ số GSI tăng cao từ tháng 4 (15,8±4,49%) đến tháng 7 (12,12±5,67%), cao nhất vào tháng 6 (16,10±7,70%) hàng năm. Kết quả phân tích mô học cũng cho thấy trong thời gian này có hơn 70% tuyến sinh dục cầu gai đạt đến giai đoạn IV. Điều này cho thấy mùa vụ sinh sản của cầu gai đen có thể bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch hàng năm. Tỷ lệ đực:cái của cầu gai đen trong giai đoạn thành thục là 1:1,3. Sự tương quan về khối lượng (W) và đường kính vỏ (L) của cầu gai được thể hiện qua công thức W = 0,48L2,84 với hệ số tương quan là r2 = 0,93. Tuyến sinh dục cầu gai đen bắt đầu phát triển khi đường kính vỏ > 2,5 cm. Sức sinh sản tuyệt đối của cầu gai rất cao, trung bình 7,1 triệu trứng/con (72,9 g).

Trích dẫn: Hứa Thái Nhân, Trương Quỳnh Như và Ngô Thị Thu Thảo, 2019. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cầu gai đen Diadema setosum (Leske, 1778). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2B): 28-37.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 143-152
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 38-47
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 67-78
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 81-89
Tải về
Hua Thai Nhan (2019) Trang: 1-19
Tạp chí: Invertebrates - Ecophysiology and Management
78 (2013) Trang: 194-197
Tạp chí: Journal of Communications in agricultural and applied biological sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...