Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2016) Trang: 323-332
Tạp chí: International Aquatic Research

This study was conducted to evaluate dietary protein and carbohydrate requirement of juvenile Hawaiian limpets Cellana sandwincensis. A total of 64 juvenile limpets (3.12 ± 0.86 g) were fed five different dietary protein levels ranging from 270 to 470 g kg-1 for 90 days. Carbohydrate and lipid levels were held constant at 180 and 49.7 g kg-1, respectively. Weight gain and growth rates of the animals did not differ significantly (P>0.05) among the protein levels ranging from 270 g kg-1 (0.30 % day-1) to 470 g kg-1 (0.23 % day-1). Next, opihi were fed four diets with protein levels from 210 to 500 g kg-1 with a constant carbohydrate level at 120 g kg-1. Weight gain and specific growth rates of opihi increased with increasing dietary protein from 210 to 350 g kg-1, and significantly (P-1. Elevated carbohydrate levels (180–370 g kg-1) produced a significant difference (P-1 (0.27 % day-1) and 320 g kg-1 (0.26 % day-1). The weight gain of animals fed 180 and 370 g kg-1 carbohydrate diets were significantly (P-1. We conclude that about 350 g kg-1 protein and 320 g kg-1 carbohydrate levels could be used for opihi.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 143-152
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 28-37
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 38-47
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 67-78
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 81-89
Tải về
Hua Thai Nhan (2019) Trang: 1-19
Tạp chí: Invertebrates - Ecophysiology and Management
78 (2013) Trang: 194-197
Tạp chí: Journal of Communications in agricultural and applied biological sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...