Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2016) Trang: 63-70
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 30/092015

Accepted date: 30/11/2016

 

This study was undertaken to assess different extraction methods and the effects of times and temperatures on histamine produced in storage frozen tuna. The results showed that histamine in tuna samples could be efficiently extracted with perchloric acid 0.6 M and trichloroacetic acid 6%. The effective method for determining histamine concentration was benzoylation procedure. Tuna stored at 4°C resulted in higher histamine level (42.24 mg/kg) than tuna stored at 0°C (161.29 mg/kg) after 7 days of storage. Also, bacteria increased from 4.54 log10 cfu/g to 5.88 log10 cfu/g in the samples stored at 0°C, while for the samples stored at 4°C, an increase was shown dramatically in counts from 4.54 log10 cfu/g to 8.88 log10 cfu/g. These findings revealed that there was high correlation between storage conditions and histamine formation.

Keywords

HPLC, histamine, tuna, biogenic amines

Cited as: Khang, D.T., Vu, L.A. and Dung, T.N., 2016. Effects of extraction methods and storage conditions on histamine content in frozen tuna (Thunnus albacares). Can Tho University Journal of Science. Vol 4: 63-70.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 86-95
Tải về
(2022) Trang: 119-135
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ NẤM HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 Tại Trường Đại học Cần Thơ Tháng 6/2022
4 (2021) Trang: 14-19
Tạp chí: International Journal of Agriculture and Biological Sciences
1 (2020) Trang: 116-123
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Current Research in Agricultural and Food Science
08 (2020) Trang: 33-40
Tạp chí: International Journal of Agriculture and Biological Sciences
1 (2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
60 (2018) Trang: 70-72
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2015) Trang: 101
Tạp chí: Agricultural Sciences for Sustainable Development, Tokyo University of Agriculture, 7-9 November, 2015
(2015) Trang: 33-34
Tạp chí: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development, Kyoto University, October 31st, 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...