Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 203-211
Tải về

ABSTRACT

Temporary Immersion Bioreator (TIB) is an efficient culture technique, which is applied on many plant species, aimed at a rapid proliferation of large scale plantlets with high quality.  In order to apply this new technique to propagation of, the results showed that: (1) The trial of effects of Benzyl Adenine (BA) and a combination of BA and Naphthalene Acetic Acid (NAA) on growth medium revealed that liquid MS medium supplemented with 2 ppm BA yielded a stable multiplication rate.  It was thus, selected for further experiment by using TIB; (2) The trial of effects of TIB with different amount of filters and culture conditions on plant growth indicated that a TIB (1 l volume) equipped with 2 microfilters and placed in the nethouse conditions could reach the best multiplication rate.  In average, from one original shoot, there are 42 billions of new shoots can be produced per year.  Therefore, the multiplication rate is 90 folds higher than other methods of micropropagation.

Keywords: Temporary Immersion Bioreator (TIB), Vetiver, Benzyl Adenine, Napthalene acetic acid

Title:  Application of Temporary Immersion Bioreator Technique to Micropropagation of Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) Grass

TóM TắT

Bình phản ứng sinh học là một kỹ thuật mới đã và đang được ứng dụng trên nhiều đối tượng thực vật nhằm nhân nhanh số lượng cây giống.  Thí nghiệm được thực hiện trên cỏ Vetiver, kết quả cho thấy: (1) ảnh hưởng của Benzyl Adenine (BA) và các nghiệm thức kết hợp giữa BA và Naphthalene acetic acid (NAA), môi trường thích hợp cho vi nhân giống cỏ Vetiver là môi trường MS lỏng có bổ sung 2 ppm BA.  Môi trường này được chọn để tiếp tục nhân trong bình phản ứng sinh học (TIB) nhằm đạt hệ số nhân chồi cao nhất; (2) Hiệu quả của bình TIB có gắn 1, 2 hoặc 3 màng lọc thông khí và điều kiện môi trường nuôi cấy cho thấy nghiệm thức có 2 màng lọc khí và được đặt ở điều kiện bên ngoài phòng tăng trưởng là có thể đạt hệ số nhân chồi cao nhất (với bình 1 lít), trên 42 tỷ chồi/năm, gấp 90 lần so với phương pháp nhân giống thông thường.

Từ khoá: Bình phản ứng sinh học, Vetiver, Benzyl Adenine, Napthalene acetic acid

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 64-70
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 66-73
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 96-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...