Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
05 (2017) Trang: 9-18
Tạp chí: An Giang University Journal of Science

Evaluation on aucubin accumulation in different ecotypes of plantain (Plantago sp.)” was carried out on on different ecotypes of plantain collected from Mongolia and Vietnam. The results showed that: (i) the amount of aucubin had been increased together with the growth stages. Minimum level of aucubin of P. depressa was found in vegetative stage (1.66 mg/g), maximum in fruiting stage (12.46 mg/g); (ii) all of ecotypes of Plantago sp. varied in their aucubin content. In addition, aucubin content of Mongolian ecotypes was higher than those of Vietnamese ecotypes’; and (iii) the geo-ecological conditions (Vietnam and Mongolia) had affected significantly on the aucubin content in different ecotypes. P. depressa contains higher amount of aucubin than P. major. The highest aucubin constituent is on P. depressa ecotype which collected in Middle Khalkh dry steppe, Mongolia (21.87 mg/g) and the lowest on P. major in Thanh Hoa-Vietnam (2.08 mg/g).

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 203-211
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 64-70
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 66-73
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 96-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...