Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 66-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/08/2019
Ngày nhận bài sửa: 16/08/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Effects of light intensity and growth stage on composition of some biosubstances in Plantago major L.

Từ khóa:

Cây mã đề (Plantago major L.), cường độ ánh sáng, giai đoạn sinh trưởng, hoạt chất sinh học, phương pháp quang phổ

Keywords:

Biosubstances, growth stages, light intensity, Plantago major, spectrometric method

ABSTRACT

The environmental inbiotic factors and the plant growth phases can considerably change the contents of phytosubstances in higher plants. The present study was performed to evaluate the effects of light intensity and plant growth stages on the contents of some biocompounds in plantain (Plantago major L.). As results, the “specific agent reaction” helped find 8 types of biosubstances (flavonoid, alkaloid, phenolic, tannin, coumarine, terpenoid, saponin and glycoside) in the plantain. Spectrometric method showed that the growth stages and light intensity considerably effected on the total contents of phenolic, tannin, and flavonoids compounds in this plant. For growth stages, the total contents of phenol, tannin and flavonoid in the 4-month-old plantain (6.58, 9.03 and 5.98 mg/g FW, respectively) are higher than those in 6-month-old one (2.88, 2.79 and 4.98 mg/g FW, respectively). For light condition, the plantains grew at 75% light intensity possess the highest total contents of these compounds (7.92, 4.25 and 6.74 mg/g FW, respectively), which are significantly different from those at other light conditions. In addition, the result showed the significant interaction between light intensity and plant growth stages on these found biosubstances in the plantain.

TÓM TẮT

Các yếu tố môi trường sống và thời gian sinh trưởng có tác động rất lớn lên quá trình hình thành các hợp chất trong cây. Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng và thời gian sinh trưởng lên hàm lượng một số hợp chất trong cây mã đề (Plantago major L.) đã được thực hiện. Kết quả cho thấy: (i) Có sự hiện diện của các hợp chất flavonoid, alkaloid, phenolic, tanin, coumarine, terpenoid, saponin và glycoside trong cây mã đề khi định tính bằng các phản ứng màu đặc trưng; (ii) Thời gian sinh trưởng và cường độ ánh sáng có ảnh hưởng lớn đến hàm lượng các hợp chất trong cây mã đề. Trong đó, cây 4 tháng tuổi có hàm lượng phenolic, tanin và flavonoid tổng (lần lượt là 6,58, 9,03 và 5,98 mg/g TLK) cao hơn ở cây 6 tháng tuổi (lần lượt là 2,88, 2,79 và 4,98 mg/g TLK). Cây mã đề trồng ở điều kiện ánh sáng 75% có hàm lượng các hợp chất phenolic, tanin và flavonoid tổng (lần lượt là 7,92, 4,25 và 6,74 mg/g TLK) cao nhất so với các nghiệm thức còn lại. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy có sự tương tác giữa điều kiện ánh sáng và thời gian trồng lên hàm lượng các hoạt chất này.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Ây, Nguyễn Thị Quới Trâm, Đỗ Tấn Khang và Trần Thanh Mến, 2019. Ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng và thời gian sinh trưởng lên hàm lượng một số hợp chất trong cây mã đề (Plantago major). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 66-73.

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 203-211
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 64-70
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 96-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...