Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Study on chemical components, biological activities from the petroleum ether extract and nutrition components of the leaves of Avicennia marina

Từ khóa:

Lá Mắm ổi Avicennia marina, thành phần hóa học, hoạt tính sinh học, thành phần dinh dưỡng, lupeol, betulin

Keywords:

Avicennia marina, chemical components, biological activities, nutrition components, lupeol, betulin

ABSTRACT

Study on the chemical ingredients from the leaves of Avicennia marina, collected in Dong Hai district, Bac Lieu province, we have isolated and identified two compounds: lupeol (C30H50O) and betulin (C30H50O2) from the petroleum ether extract. Structures of these compounds had been elucidated by modern spectroscopic methods: 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT NMR and compared with published data. In this study, we tested and determined some biological activities of lupeol and betulin. As result, lupeol showed significant activity against human Hepatocellular carcinoma cells with an IC50 value of 93,53 mg/mL. Betulin was against human Lung cancer cells with an IC50 value of 25,84 mg/mL. Furthermore, when we tested nutrition of the leaves of Avicennia marina, we found out a lot of amino acids with high content, this explained why shrimp farmers have been using the leaves of Avicennia marina as natural food for shrimp. The study has been continued.

TóM TắT

Khảo sát thành phần hoá học lá cây Mắm ổi được thu hái tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi đã cô lập và định danh được hai chất: lupeol và betulin từ dịch chiết petroleum ether. Cấu trúc hóa học các chất này đã được làm sáng tỏ dựa vào những phương pháp phổ hiện đại 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT NMR và so sánh với tài liệu đã công bố. Trong đó, chúng tôi đã khảo sát và tìm ra những hoạt tính sinh học của lupeol và betulin. Kết quả là, lupeol có khả năng kháng tế bào ung thư gan với IC50 có giá trị là 93,53 mg/mL. Betulin cũng có khả năng chống lại tế bào ung thư phổi với IC50 có giá trị là 25,84 mg/mL. Hơn thế nữa, khi tiến hành nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của lá Mắm, chúng tôi nhận thấy lá Mắm có nhiều amino acid với hàm lượng cao, điều này lý giải tại sao người nông dân nuôi tôm lại sử dụng lá Mắm làm nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. Nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về
Tập. 57, Số. CĐ Công nghệ thực phẩm (Food Technology) (2021) Trang: 136-142
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...