Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Contribution to the study on the chemical components of Avicennia marina bark

Từ khóa:

Vỏ cây Mắm ổi Avicennia marina, thành phần hóa học, taraxerone, taraxerol, betulin

Keywords:

Avicennia marina bark, chemical components, taraxerone, taraxerol, betulin

ABSTRACT

From the petroleum ether extracts of the bark of Avicennia Marina, collected in the coast of Bac Lieu province, three compounds have isolated: taraxerol (C30H50O), taraxerone (C30H48O), betulin (C30H50O2). The structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods such as: 1H NMR, 13C NMR, DEPT NMR and by comparison with those of previously reported data.

TóM TắT

Từ dịch chiết petroleum ether của vỏ cây Mắm ổi, thu hái tại ven biển tỉnh Bạc Liêu, đã cô lập được ba hợp chất là: taraxerol (C30H50O), taraxerone (C30H48O), betulin (C30H50O2). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này đã được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại 1H?NMR, 13C?NMR, DEPT NMR và được so sánh với tài liệu đã công bố.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về
Tập. 57, Số. CĐ Công nghệ thực phẩm (Food Technology) (2021) Trang: 136-142
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...