Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về

ABSTRACT

Zeolite A, a white powder, was synthesized by the hydrothermal reaction of activated kaolin (metakaolin) derived from commercial kaolin, a low cost mineral, with  sodium aluminate. In this study, the effects of added quantity of sodium aluminate, concentrations of sodium hydroxide solutions on the characteristics of zeolite A and the yield of the product have been studied. The morphology of zeolite A crystals was determined using scanning electron microscopy (SEM) and it was shown that particles had a cubic shape, characteristics of standard zeolite A.

Keywords: Zeolite A, kaolin, metakaolin

Title: Synthesis of zeolite A from Kaolin

TóM TắT

Zeolite A, là sản phẩm bột màu trắng, được tổng hợp bằng phản ứng thủy nhiệt kaolin hoạt hóa (metakaolin), sản phẩm chuyển hóa của kaolin thương mại, một loại khoáng có giá rẻ, có bổ sung sodium aluminate. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của lượng sodium aluminate thêm, nồng độ dung dịch sodium hydroxide trên hình dạng và hiệu suất sản phẩm được nghiên cứu. Hình dạng của zeolite A được xác định bằng ảnh hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả cho thấy chúng có hình lập phương đều, đặc trưng của zeolite     A chuẩn.

Từ khóa: Zeolite A, kaolin, metakaolin

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về
Tập. 57, Số. CĐ Công nghệ thực phẩm (Food Technology) (2021) Trang: 136-142
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...