Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về

ABSTRACT

Chitosan, derived from chitin in the shell of black tiger shrimp (Penaeus monodon), was chemically modified with glutaraldehyde to make cross-linked chitosan microspheres. In this study, the effects of preparation methods, stirring time and speed on the characteristics of chitosan microspheres have been studied. In the same experimental conditions, morphology of chitosan microspheres made by emulsification method was more uniform particle size than that of by mechanic method, and one-pot chemically modified method gave chitosan microspheres with the best desired charaterizations. The longer stirring time and quicker stirring rate, the more uniform particle and anticoagulation of the chitosan microspheres. The morphology of microspheres was studied using scanning electron microscopy (SEM) and it was shown that microspheres had a spherical shape and smooth surface. In the comparison of adsorption rate of Cu2+, larger (2.5-4 mm) cross?linked chitosan microspheres showed slower and smaller         (2-10 mm) cross-linked chitosan microspheres showed faster.

Keywords: Chitosan, glutaraldehyde, cross-linked, microspheres

Title: Study on the preparation of cross-linked chitosan microspheres

TóM TắT

Chitosan, sản xuất từ chitin của vỏ tôm sú (Penaeus monodon), được biến tính hóa học với glutaraldehyde để tạo hạt chitosan chứa liên kết ngang có kích thước nhỏ (hạt vi cầu). Trong nghiên cứu này ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quá trình tạo hạt như: Phương pháp chế tạo, vận tốc khuấy, thời gian khuấy đã được khảo sát. Trong cùng điều kiện thí nghiệm, hạt thu được từ phương pháp nhũ tương có hình dạng cầu tốt hơn phương pháp cơ học và phương pháp biến tính hóa học trực tiếp tạo ra hạt có tính chất mong muốn tốt nhất. Vận tốc khuấy lớn sẽ làm giảm kích thước hạt, thời gian khuấy dài làm tăng độ đồng đều và giảm tính kết khối của hạt.  Hình dạng của các hạt vi cầu được xác định bằng ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) chứng tỏ rằng chúng có hình cầu đều và bề mặt khá bóng. Sự so sánh tốc độ hấp phụ Cu2+ giữa hạt chitosan liên kết ngang có kích thước lớn (2.5-4 mm) và hạt chitosan liên kết ngang có kích thước nhỏ hơn  (2-10 mm) chứng tỏ rằng hạt với kích thước nhỏ hơn có tốc độ hấp phụ nhanh hơn. 

Từ khóa: Chitosan, glutaraldehyde, hạt vi cầu, liên kết ngang

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về
Tập. 57, Số. CĐ Công nghệ thực phẩm (Food Technology) (2021) Trang: 136-142
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...