Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 69-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Investigation on maturation and hormone stimulation for induce spawning of orange ? fin loach (Botia modesta Bleeker, 1865)

Từ khóa:

Sinh sản nhân tạo, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở

Keywords:

Maturation, artificial propagation, fertilize rate, hatching rate

ABSTRACT

The results showed that the broodstock of orange-fin loach matured when they used tiny shrimp, trash fish or to combine between trash fish and pellets for feeding, especially tiny shrimp treatment. The maturation rate of orange-fin loach was 38.9 % in April and 67.8 % in May. The fecundities of fish were 3,773 ± 426 egg/fish. The GSI parameter was relatively low; the highest value was 3.26 ± 1.40. In reproduction, orange-fin loach was injected by only hypophysis (3; 5 and 7 mg hypophysis/kg female) or HCG (1,500; 2,000 and 2,500 UI/kg female so that they have not yet ovulated. On the other hand, fish was spawned by LHRH-a + Dom (150 àg/kg + 5 mg Dom) so that ovulation rate was 100 %. The time effects were 6 hours 15 munites, the hatching rate fluctuated from 73 to 83 %. The hormone combination in using was carried out between 2 mg hypophysis and 100 ?g LHRH-a + 5 mg DOM/kg female so that orange-fin loach ovulated eggs. The spawning time were about 8 ± 0.8 hours, ovulation, fertilization and hatching rates were 80 %, 64.3 ± 22.8 % and 5.9 ± 12.7 %, respectively. At temperature from 26 to 27 0C, eggs of orange-fin loach will hatch after 17 hours 50 munites. The artificial propagation of orange-fin loach is to provide for farmers, using of LHRH-a + Dom (150 àg + 5 mg Dom/kg female) could be introduced for fish spawning at high efficiency.

TóM TắT

Nghiên cứu cho thấy, trong quá trình nuôi vỗ, việc sử dụng thức ăn là tép; cá tạp hay cá tạp kết hợp với thức ăn viên cho ăn, cá hoàn toàn thành thục sinh dục và tốt nhất là tép, đạt tỉ lệ 38,9 % ở tháng 4 và 67,8 % vào tháng 5. Sức sinh sản tuyệt đối của cá đạt 3.773 ± 426 trứng/cá. Hệ số thành thục sinh dục của cá heo thấp, cao nhất đạt 3,26 ± 1,40. Trong sinh sản, sử dụng đơn thuần não thùy hay HCG với một liều kích thích ở mức 3, 5, 7 mg não thùy/kg cá cái và HCG với 1.500, 2.000, 2.500 UI/kg cá cái, cá không rụng trứng. Kích thích cá heo sinh sản bằng LHRH-a + Dom ở liều 150 àg/kg + 5 mg Dom cho cá rụng trứng đạt tỷ lệ 100%. Thời gian hiệu ứng là 6 giờ 15 phút, tỷ lệ nở dao động từ 73 - 83%. Sử dụng kết hợp giữa não thùy ở mức 2 mg não thùy + 100 ?g LHRH-a + 5 mg DOM/kg cá cái, kích thích cá rụng trứng. Thời gian hiệu ứng 8 ± 0,8 giờ, tỷ lệ rụng trứng đạt 80 %, tỷ lệ thụ tinh đạt 64,3 ± 22,8%, tỷ lệ nở đạt 75,9 ± 12,7%. Điều kiện nhiệt độ nước từ 26 ? 27 0C, trứng cá heo nở sau 17 giờ 50 phút. Trong hoạt động sản xuất con giống cá heo cung cấp cho người dân ương nuôi, sử dụng LHRH-a + Dom ở liều 150 àg + 5 mg Dom/kg cá cái, mang lại hiệu quả.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 67-75
Tải về
Số 02 (2004) Trang:
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang: 145-160
Tạp chí: Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
1 (2012) Trang: 39
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
17 (2012) Trang: 16
Tạp chí: Aquaculture Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...