Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2(273) (2018) Trang: 54-55
Tạp chí: Thủy sản Việt Nam
Liên kết:

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) thích ứng với biến đổi khí hậu ở An Giang” được thực hiện nhằm xây dựng cơ sở lý luận, khẳng định tính hiệu quả của mô hình nuôi có khả năng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu xuất hiện trong vùng. Nghiên cứu thực hiện trong 9 ruộng lúa với 3 nghiệm thức (60cm, 90cm và 120cm). Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc áp dụng mạng cảm biến để theo dõi các yếu tố chất lượng nước như nhiệt độ, độ pH và DO đã chứng tỏ được sự hữu ích và chủ động trong việc giám sát và đánh giá các điều kiện môi trường của ao nuôi. Thí nghiệm còn ghi nhận, các yếu tố thủy lý hóa trong các ruộng nuôi biểu hiện khá phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh. Khối lượng và tốc độ tăng trưởng cao nhất của tôm nuôi ở NT 3 cao nhất (63,47 ± 22,77g/con và 0,61g/ngày), kế đến là NT 2 (58,63 ± 21,90g/con và 0,42g/ngày) và thấp nhất ở NT 1 (55,40 ± 17,62g/con và 0,53g/ngày). Tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi cao nhất ở NT 3 (31,8 ± 0,8% và 1.590 ± 24 kg/ha) khác biệt có ý nghĩa thống kê (pNghiệm thức 3 đạt lợi nhuận cao nhất (131,1 ± 7,0 triệu đồng/ha) khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so với nghiệm thức 2, nhưng khác biệt có ý nghĩa (p. Tỷ suất lợi nhuận trung bình ở các nghiệm thức dao động từ 32,5 – 85,0%.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 67-75
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 69-77
Tải về
Số 02 (2004) Trang:
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang: 145-160
Tạp chí: Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
1 (2012) Trang: 39
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
17 (2012) Trang: 16
Tạp chí: Aquaculture Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...