Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 67-75
Tải về

Abstract

Ca Tra (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) is a traditional culture species for a long time by fish farmers in the Mekong Delta.  The trials on two feed types for Pangasius intensive culture (model I using home-made feed and model II using pellet feed) were carried-out in 4 earthen ponds. The size of 4 ponds ranged from 700 - 2,000 m2/each with the same stocking density of 20 fish/m2

During 6 months of culture, water physical and chemical parameters in these ponds such as water temperature (28 ? 30.5 °C), transparency (10 - 20 cm), water pH (6.5 ? 7.0), dissolved oxygen (2.6 - 6.0 ppm), N-NH4+ (0.2 - 0.92 ppm) and H2S (0.05 - 0.45 ppm) were in acceptable ranges for Pangasius hypopthalmus culture.  The fish yields of Pond 1 (189 tone/ha) and Pond 2 (195 tone/ha) in model I were lower than those of Pond 3 (212 tone/ha) and Pond 4 (208 tone/ha) in model II.  The cost ratio profit in model I (Pond 1 and Pond 2) were 0.05 and 0.08 respectively and in model II of 0.20 and 0.14 for Pond 3 and  Pond 4, respectively.   

Keywords: Pangasius hypophthalmus, intensive culture, feed.

Title: Intensive culture of Pangasius hypophthalmus in earthen ponds in the Mekong Delta, Viet Nam.

TóM TắT

Cá Tra (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) là loài cá nuôi truyền thống trong ao đất của nông dân các tỉnh vùng ĐBSCL.  Các thư? nghiệm nuôi thâm canh cá Tra với 2 dạng thức ăn khác nhau là thức ăn tự chế (mô hình I) và thức ăn viên công nghiệp (mô hình II) cung cấp cho 4 ao nuôi (2 ao cho mỗi mô hình) có diện tích từ 700 - 2.000 m2/ao, mật độ thả nuôi 20 con/m2.

 Trong 6 tháng nuôi, các yếu tố thủy ly? hóa trong môi trường nước ao nuôi như nhiệt độ (28 - 30,5oC), độ trong (10 - 20 cm), pH nước (6,5 ? 7,0), hàm lượng oxy hòa tan (2,6 ? 6,0 ppm), N-NH4+ (0,2 ? 0,92 ppm) và H2S (0,05 - 0,45 ppm) dao động trong giới hạn không ảnh hưởng bất lợi cho quá trình phát triển của cá Tra.   Năng suất cá nuôi trong 2 mô hình với 2 loa?i thức ăn khác nhau cho kết quả khác nhau.  Mô hình I có năng suất dao động từ 189 - 196 tấn/ha, trong khi đó mô hình II cho năng suất cá đạt bình quân từ 209 - 212 tấn/ha. Tỉ suất lợi nhuận mang lại từ mô hình nuôi Ao 1 là 0,05, Ao 2 là 0,08, Ao 3 là 0,20 và Ao 4 là 0,14.

Từ khóa: Pangasius hypophthalmus, cá Tra, nuôi thâm canh, thức ăn.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 69-77
Tải về
Số 02 (2004) Trang:
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang: 145-160
Tạp chí: Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
1 (2012) Trang: 39
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
17 (2012) Trang: 16
Tạp chí: Aquaculture Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...