Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 53-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/03/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Effects of the seeding method and rate on the yields, grain quality and economic profitability of the glutinous rice at Thu Thua, Long An

Từ khóa:

Nếp, sạ hàng, năng suất, OM85

Keywords:

Glutinous rice, row seeding, grain yield, OM85

ABSTRACT

Production of glutinous rice is one of important sectors in the agricultural economy at Long An province. However, yields, quality and income of glutinous rice production are highly determined by farming practices. The present study aimed to test the hypothesis that seeding rates and methods strongly influence yields, grain quality and economic profitability of glutinous rice production at Long An. An on-farm trial, conducted in Thu Thua district in the dry season 2012-2013 crop, included three treatments of seeding rates and methods: (1) hand-seeding with 150 kg/ha, (2) row-seeding with 100 kg/ha with a row distance of 11 cm x 11 cm, and (3) row-seeding with 90 kg/ha with a row distance of 20 cm x 20 cm). Results showed that the row-seeding method helped farmers to reduce seeding
rate while yield and income increased, comparing to hand-seeding with 150 kg/ha (farmer?s practice). The row-seeding with a row distance 11 cm x 11 cm gave the highest yield and economic return. Grain quality did not differ among seeding methods and rates.

TóM TắT

Canh tác lúa nếp là một trong những thế mạnh của ngành kinh tế nông nghiệp tỉnh Long An. Tuy nhiên, năng suất, chất lượng và thu nhập của việc sản xuất nếp cần được xác định nhiều thông qua thực tế sản xuất. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm chứng lại giả thiết rằng mật độ và phương pháp gieo sạ có ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nếp tại tỉnh Long An. Thí nghiệm được thực hiện tại huyện Thủ Thừa vụ Đông Xuân 2012-2013 với ba nghiệm thức về mật độ và phương pháp gieo sạ (sạ lan với mật độ 150 kg/ha, sạ hàng khoảng cách hàng 11 cm với mật độ 100 kg/ha và sạ hàng khoảng cách hàng 20 cm với mật độ 90 kg/ha). Kết quả cho thấy phương pháp sạ hàng giúp nông dân giảm được lượng giống gieo sạ trong khi năng suất và lợi nhuận lại cao hơn so với phương pháp sạ lan với mật độ 150 kg/ha (phương pháp của nông dân). Phương pháp sạ hàng khoảng cách 11 cm cho lợi nhuận và năng suất cao nhất. Chất lượng hạt không bị ảnh hưởng bởi phương pháp và mật độ gieo sạ.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 137-144
Tải về
Trong: PGS. TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 224-239
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, Việt Nam
(2020) Trang: 39-56
Tạp chí: International symposium on application of advanced technologies in agriculture
2 (2013) Trang: 10
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...