Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 137-144
Tải về

ABSTRACT

Chalkiness rice is one of the basic standard for rice breeders. It is effected not only in rice quality but also in customers. However, nowadays, nobody published about the genetic characteristic of chalkiness rice. Therefore, this study was carried out to determine where chalkiness rice appear in the panicles, how about the different among panicles per hill, and among hills. This experiment was carried out with randomized design in transplanting a plant per hill in MTL250 rice varieties, and used the same farming technique in West Season 2010. The results showed that there was different about the proportion of chalkiness among three grain places in each panicle, or among panicles per hill, or rice hills. The proportion of chalkiness was highest in the part of panicle base, following in the part of panicle medium, and the lowest was the part of panicle top. The chalkiness was not effected in gelatinization temperature, and not significant influence in amylose content. Amylose content was highest in the part of panicle top and decreased into the part of panicle base.

Keywords: Chalkiness, quality, MTL250

Title: The observation of chalkiness rice characteristic in defferent situations on aromatic rice variety MTL250

TóM tă?t

Bạc bụng là một trong những tiêu chí quan tâm đầu tiên của nhà chọn giống lúa. Bạc bụng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng xay chà mà còn ảnh hưởng đến thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một nghiên cứu nào nói về đặc tính di truyền của tính trạng này. Chính vì thế đề tài này được thực hiện nhằm xác định vị trí xuất hiện tính trạng bạc bụng trên cùng một bông lúa, và tỷ lệ bạc bụng giữa các bông trong cùng một bụi và giữa các bụi lúa có sự giống hay khác nhau. Đề tài được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên bằng phương pháp cấy 1 tép/bụi trên giống lúa MTL250 và áp dụng các biện pháp canh tác như nhau trong vụ Hè Thu 2010. Kết quả cho thấy có sự khác nhau về tỷ lệ bạc bụng giữa các vị trí hạt trên cùng một bông hoặc giữa các bông trên cùng một bụi hoặc giữa các bụi khác nhau. Tỷ lệ bạc bụng cao nhất ở phần cổ bông, kế đến là phần giữa bông và thấp nhất ở phần chót bông. Tỷ lệ bạc bụng không ảnh hưởng đến độ trở hồ của hạt gạo trong cùng một giống. Tỷ lệ bạc bụng không ảnh hưởng nhiều đến hàm lượng amylose của giống. Hàm lượng amylose cao nhất ở phần chót bông và sau đó chúng giảm dần đến phần cổ bông.

Từ khóa: Bạc bụng, phẩm chất, MTL250

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 53-57
Tải về
Trong: PGS. TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 224-239
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, Việt Nam
(2020) Trang: 39-56
Tạp chí: International symposium on application of advanced technologies in agriculture
2 (2013) Trang: 10
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...