Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (2020) Trang: 47-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU

Mùa vụ và thời điểm thu hoạch ảnh hưởng đến thành phần năng suất và phẩm chất của hạt lúa, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của người sản xuất. Nghiên cứu này được thực hiện trong ba mùa vụ và ba thời điểm thu hoạch trên giống lúa IR50404 năm 2016-2017. Mục đích nhằm tìm ra mùa vụ và thời điểm thu hoạch lúa IR50404 cho năng suất và chất lượng cao nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy xuống giống vào vụ 2 cho các chỉ tiêu về số bông/bụi và trọng lượng 1.000 hạt cao nhất nhưng lại cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc thấp nhất. Vụ 1 có tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất nhưng tổng tỷ lệ hạt bạc bụng cao nhất. Thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về số bông/bụi nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt chắc và số hạt chắc/bông. Thu hoạch lúa lúc chín hoàn toàn cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc tốt nhất, nhưng tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất. Thu hoạch lúc lúa chín 85% cho tỷ lệ gạo lức nguyên và tỷ lệ hạt bạc bụng tốt nhất. Giống lúa IR50404 xuống giống vào vụ 2 và thu hoạch lúc lúa chín 85% cho các chỉ tiêu về thành phần năng suất và phẩm chất tốt nhất

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 137-144
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 53-57
Tải về
Trong: PGS. TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 224-239
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, Việt Nam
(2020) Trang: 39-56
Tạp chí: International symposium on application of advanced technologies in agriculture
2 (2013) Trang: 10
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...