Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 56-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/02/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

The flipped classroom: A model of blended learning

Từ khóa:

Lớp học nghịch đảo, dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, công nghệ thông tin, đổi mới

Keywords:

Flipped classroom, blended learning, information technology, innovation

ABSTRACT

This paper discusses a technique of blended learning which is more and more popularly employed in the classroom in the USA and many other countries. The writing presents the theoretical grounds for blended learning, synthesizes research about the model of flipped classrooms and discusses the strengths and weaknesses of this model, from which some implications will be put forward as to its implementation in universities and colleges in Vietnam.

TóM TắT

Bài viết này trình bày mô hình dạy học kết hợp đang ngày càng trở nên phổ biến ở Mỹ và một số nước khác trên thế giới. Thông qua tổng hợp những nghiên cứu, bài viết sẽ trình bày cơ sở lí luận và nghiên cứu về mô hình dạy học kết hợp, đặc biệt là phương thức lớp học nghịch đảo bài giảng, phân tích những lợi ích cũng như những điểm cần lưu ý khi sử dụng phương thức lớp học nghịch đảo, từ đó đề xuất cân nhắc ứng dụng trong hoàn cảnh dạy học của Việt Nam, đặc biệt là tại các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 118-125
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 75-83
Tải về
20 (2021) Trang: 22-47
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
8 (2021) Trang: 183-198
Tạp chí: European Journal of Education Studies
8 (2020) Trang: 49-69
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
59 (2020) Trang: 154-180
Tạp chí: PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning
6 (2020) Trang: 55-71
Tạp chí: Journal of Language and Education
7-26 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
10(107) (2016) Trang: 111-145
Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
2 (2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
special edition (2016) Trang: 1-22
Tạp chí: Language Learner Autonomy: Teachers' beliefs and Practices in Asian contexts
(2015) Trang:
Tạp chí: the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum
(2014) Trang: 17-23
Tạp chí: a conference on English language testing and assessment for school age learners, July 23-24
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...