Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 75-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/06/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Promoting learner autonomy among students of English: Beliefs of English language lecturers in some universities

Từ khóa:

Tự chủ trong học tập, quan niệm, nhận thức, giáo viên tiếng Anh

Keywords:

Learner autonomy, belief, English language teachers

ABSTRACT

Little research has been conducted on teacher beliefs of learner autonomy in language learning (Borg và Al-Busaidi, 2012). In Vietnam this has been given due attention just recently. The current paper reports on the results of a study undertaken since April, 2014, using survey and interview. The participants were 84 lecturers of English from six public universities which offer training in English language programs. The study showed that they advocated the psychological and social perspectives of learner autonomy more than the political and technical ones. While desiring to grant students opportunities to be involved in decision-making and to develop in them abilities that indicate learner autonomy, the lecturers felt that it was less feasible to implement these in their teaching contexts.

TóM TắT

Có rất ít nghiên cứu về nhận thức của giáo viên về tự chủ trong học tập ngoại ngữ (Borg và Al-Busaidi, 2012). ở Việt Nam, nghiên cứu về vấn đề này cũng mới được quan tâm gần đây. Bài viết này trình bày kết quả của một nghiên cứu thực hiện từ tháng 04 năm 2014 tìm hiểu nhận thức của giảng viên tiếng Anh một số trường đại học trong nước, sử dụng một phiếu khảo sát và phỏng vấn. Đối tượng là 84 giảng viên tiếng Anh công tác tại 6 trường công lập có Khoa chuyên ngữ. Kết quả nghiên cứu cho thấy giảng viên tiếng Anh ủng hộ quan điểm tâm lý học và xã hội về tự chủ hơn là quan điểm chính trị và kỹ thuật. Trong khi mong muốn sinh viên tham gia quyết định việc học của mình, và có kỹ năng tự học, giảng viên lại tin rằng khó có thể thực hiện được một cách hiệu quả.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 118-125
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 56-61
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 67-74
Tải về
20 (2021) Trang: 22-47
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
8 (2021) Trang: 183-198
Tạp chí: European Journal of Education Studies
8 (2020) Trang: 49-69
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
59 (2020) Trang: 154-180
Tạp chí: PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning
6 (2020) Trang: 55-71
Tạp chí: Journal of Language and Education
7-26 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
10(107) (2016) Trang: 111-145
Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
2 (2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
special edition (2016) Trang: 1-22
Tạp chí: Language Learner Autonomy: Teachers' beliefs and Practices in Asian contexts
(2015) Trang:
Tạp chí: the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum
(2014) Trang: 17-23
Tạp chí: a conference on English language testing and assessment for school age learners, July 23-24
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...