Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10(107) (2016) Trang: 111-145
Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu này điều tra độ giá trị của một bài kiểm tra cuối khóa môn Đọc hiểu trong một chương trình đào tạo ở một trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 2 góc độ: giá trị nội dung, giá trị đồng thời (hay còn gọi là giá trị đồng quy). Số liệu bao gồm điểm bài kiểm tra cuối khóa và bài kiểm tra IELTS kỹ năng đọc của 95 sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Anh, phiếu khảo sát 25 giảng viên tiếng Anh về mức độ tương thích giữa bài kiểm tra và nội dung của khóa học, và phỏng vấn về quy trình ra đề kiểm tra cuối khóa của giáo viên. Kết quả cho thấy giá trị của bài kiểm tra này khá cao về mặt nội dung, nhưng khá thấp về mặt đồng thời. Kết quả này có thể là do quy trình ra đề kiểm tra của giảng viên tiếng Anh chưa được tuân thủ chặt chẽ. Kết quả cho thấy một số điều cần lưu ý về công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh và đào tạo giáo viên.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 118-125
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 56-61
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 75-83
Tải về
20 (2021) Trang: 22-47
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
8 (2021) Trang: 183-198
Tạp chí: European Journal of Education Studies
8 (2020) Trang: 49-69
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
59 (2020) Trang: 154-180
Tạp chí: PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning
6 (2020) Trang: 55-71
Tạp chí: Journal of Language and Education
7-26 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
2 (2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
special edition (2016) Trang: 1-22
Tạp chí: Language Learner Autonomy: Teachers' beliefs and Practices in Asian contexts
(2015) Trang:
Tạp chí: the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum
(2014) Trang: 17-23
Tạp chí: a conference on English language testing and assessment for school age learners, July 23-24
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...