Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 104-117
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/10/2015

Ngày chấp nhận: 25/02/2016

Title:

Evaluation the change of land properties updated in 2012 in comparison with those established in 1999 of  Bac Lieu province

Từ khóa:

Đặc tính đất đai, hiện trạng sử dụng đất đai, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, Bạc Liêu

Keywords:

Soil properties, current land use, saltwater intrusion, climate change, Bac Lieu

ABSTRACT

Evaluation of changes in soil properties play one of the important crucial roles in the planning, meanwhile it is also considered as the foundation and scientific evidence in determining the planning methods. Objective of the study was to determine the change of land use status and influence factors in order to find out the causes and propose ways of improvement for land use resources efficiently and sustainably. The study used the method of evaluation with the participation of experts, managers and interviewed farmers. Results showed a strong shifting in the productional structure of the province since 1999. Especially the conversion from the inefficient agricultural production into seawater and brackish aquaculture (over 45% of agricultural land was transferred to aquaculture) leading to the change of soil type in the environmental regions of changing land production structure and even the surrounding areas. Land of the coastal area had changes in the nature and type due to influence of salinization process, the scale of medium and heavy salty soils developed broadly in the province. For inland regions, soil properties had obvious changes than previously due to the land use and the development of irrigation systems. Therefore, in terms of nature, most of the acid soil turned into operating acid soil with the quite deep aluminum floor (> 50 cm). These areas are irrigated cultivating rice with 2-3 crops/year, soil acidity and toxicity of salinity influence decreased markedly.

TÓM TẮT

Đánh giá sự thay đổi đặc tính đất đai là một trong những nội dung quan trọng của công tác quy hoạch, đồng thời là căn cứ, cơ sở khoa học có ý nghĩa quyết định đến kết quả xây dựng phương án quy hoạch, bố trí sử dụng đất hợp lý. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng; từ đó, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng cải tạo, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đánh giá với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà quản lý và phỏng vấn nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ sau năm 1999 đến nay cơ cấu sản xuất của tỉnh có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Đặc biệt là chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ (trên 45% diện tích đất nông nghiệp đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản), dẫn đến môi trường đất khu vực chuyển đổi cơ cấu sản xuất và các vùng lân cận cũng có sự biến đổi các loại đất. Đất ở vùng ven biển có những biến đổi về tính chất và loại hình do chịu ảnh hưởng của quá trình mặn hóa, quy mô đất bị nhiễm mặn trung bình và mặn nặng phát triển khá rộng trên địa bàn tỉnh. Đối với vùng nội địa, tính chất đất đã có những chuyển biến rõ rệt so với trước đây do ảnh hưởng của quá trình sử dụng đất và việc phát triển hệ thống thủy lợi. Do đó, xét về tính chất, đất phèn đa phần đã chuyển sang phèn hoạt động với tầng phèn xuống khá sâu (>50 cm). Những khu vực đang canh tác lúa 2 – 3 vụ/năm có tưới, độc tố của đất phèn và ảnh hưởng mặn giảm đi rõ rệt.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 130-137
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 150-157
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 153-158
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 52-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...