Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 130-137
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 20/03/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Morphological and physico-chemical properties of the raised-bed soils cultivated with Nam Roi pomelo in Chau Thanh district - Hau Giang province

Từ khóa:

Bưởi Năm Roi, đất liếp, lý – hóa học đất, phẫu diện đất

Keywords:

Soil  profile, physico-chemical characteristics, raised-bed, Nam Roi pomelo

ABSTRACT

This study is aimed to survey the soil morphological and physico-chemical characteristics of the raised-bed soil profiles under the cultivation of Nam Roi pomelo trees in Chau Thanh district, Hau Giang province. The study was carried out from March to August, 2019. The results showed that the soils under study were classified as Gleyic Anthrosols, characterized by a silty clay texture, including four main distinguished horizons (A, Ap, Bg1 and Cr) without sulfuric horizons. The chemical properties of the soils were characterized by the low to rather low pH values (4.0 – 6.0) of the top soil and tended to decrease gradually with depths. Whereas, the available P content of the top soils ranged from moderate to high and tended to decline gradually with depths. The organic matter contents of the top soils were low for the three profiles, whilst the CEC values were estimated to be moderate. The exchangeable cation contents of Na+ and K+ varied from low to moderate, meanwhile the Ca2+ and Mg2+ values fluctuated remarkably over the genesis horizons.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên đất liếp trồng bưởi Năm Roi tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhằm mục tiêu mô tả hình thái phẫu diện và đánh giá tính chất lý hóa học của đất đến sự phát triển của cây bưởi. Thời gian thực hiện khảo sát và phân tích mẫu đất từ tháng 3/2019 đến 8/2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đất nghiên cứu thuộc biểu loại đất Gleyic Anthrosols, có sa cấu chủ yếu là sét pha thịt, gồm bốn tầng chính (A, Ap, Bg1 và Cr). Tính chất hóa học đất đặc trưng với giá trị pH của đất ở tầng mặt đều khá thấp (4,0 - 6,0) và có khuynh hướng tăng dần ở các tầng đất kế tiếp. Ngược lại với pH, hàm lượng lân dễ tiêu trong đất ở tầng mặt ở mức trung bình đến cao và có khuynh hướng giảm dần ở các tầng tiếp theo. Hàm lượng chất hữu cơ trong đất ở cả ba phẫu diện đều ở mức thấp, trong khi đó giá trị CEC trong đất được đánh giá ở mức trung bình. Các cation kiềm trao đổi trong đất như Na+, K+ ở mức thấp đến trung bình, trong khi đó hàm lượng Ca2+, Mg2+ biến động rất lớn theo các tầng phát sinh. Cần bổ sung thêm phân hữu cơ và vôi cho đất để nâng cao giá trị pH và hàm lượng chất hữu cơ có trong đất. Ngoài ra, do đất ở tầng mặt khá chặt, nên cần nên xới xáo đất khi bón phân nhằm cải thiện độ xốp và tạo sự thông thoáng cho bộ rễ của cây bưởi được phát triển tốt hơn, từ đó gia tăng hấp thu dưỡng chất.

Trích dẫn: Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Quí, Lê Văn Dang, Lê Phước Toàn và Ngô Ngọc Hưng, 2020. Đặc điểm hình thái và tính chất lý - hóa học đất liếp trồng bưởi Năm Roi ở Châu Thành - Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 130-137.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 104-117
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 150-157
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 153-158
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 52-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...