Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
43 (2021) Trang: 1-9
Tạp chí: Journal of Seed Science

This study aimed to investigate effects of nitrogen (N) fertilizer rates and inoculation of rice seeds with N-fixing bacterium Gluconacetobacter diazotrophicus on the growth parameters and yield of OM5451 and OM6976 rice varieties in the Vietnamese Mekong Delta region. Nitrogen fertilizer rates of 50 kg N.ha–1 and 100 kg N.ha–1 were used, with latter reflecting farmer practice. Three rice seed inoculation methods were also employed: Seeds soaked in water for 24 hours and allowed to stand for 30 hours (control) (B0 ); Seeds soaked in water for 24 hours and inoculated with G. diazotrophicus for 30 hours (B1 ); Seeds soaked with G. diazotrophicus in water for 24 hours and allowed to stand for 30 hours. Applying 50 kg N.ha–1 without combining with NFB bacterium in this experiment generally resulted in less tillers, shorter plants, a lower SPAD index, and lower grain yield. Combining G. diazotrophicus bacterium with reduced N fertilizer of 50 kg N.ha–1 demonstrated rice growth and yield may be maintained in both varieties compared to 100 kg N.ha-1. These results providing a firm foundation for future research of adding NFB to paddy soils to decrease the N fertilizer requirement.

 
Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 104-117
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 130-137
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 150-157
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 153-158
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 52-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...