Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/04/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Determinants of farming household?s access to formal credit markets in An Giang province

Từ khóa:

Nông hộ, Tiếp cận tín dụng chính thức, Giới hạn tín dụng

Keywords:

Farming households, access to formal credit, credit constraints

Abstract

The study aims to analyze determinants of farming households? access to formal credit markets in An Giang Province, Vietnam. Logit and OLS models were used to measure the impacts of independent variables on dependent variables based on the information of individual farming household and other factors related to farming households? access to credit by various producing lines. The results of Logit model analysis indicate that probability of being credit constraints of households is affected by many factors of household characteristics such as education, occupation, area of residential land, value of assets and using trade credit. Moreover, the results of multivariate regression analysis (OLS) shows that the size of formal loans is affected by the following factors: social relations, borrowing purpose, value of assets and income of households.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng chính thức của hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Mô hình hồi quy Logit và OLS được sử dụng để ước lượng ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc dựa trên các thông tin đặc trưng của hộ và các nhân tố ngoại sinh khác. Kết quả phân tích hồi qui mô hình Logit cho biết khả năng bị giới hạn tín dụng của hộ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: trình độ học vấn, nghề nghiệp của chủ hộ, diện tích đất thổ cư, giá trị tài sản của hộ và sử dụng tín dụng thương mại. Hơn nữa, phân tích hồi quy đa biến (OLS) cho biết lượng vốn tín dụng chính thức bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: quan hệ xã hội của chủ hộ, mục đích vay vốn, giá trị tài sản và thu nhập của hộ.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...