Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11 (2014) Trang: 52-54
Tác giả: Trần ái Kết
Tạp chí: Tài chính
Liên kết:

Bài viết này nhằm giới thiệu tổng quan về tín dụng thương mại (trade credit) của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Thứ nhất, giới thiệu tổng quan các lý thuyết được thảo luận phổ biến: (1) Lý thuyết về lợi thế tài trợ, (2) Lý thuyết phương tiện phân định giá và (3) Lý thuyết chi phí giao dịch. Thứ hai, giới thiệu tổng quan các nghiên cứu thực tiễn ở nước ngoài và trong nước. 

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...