Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 152 + 153 (2015) Trang: 101 - 105
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

Bài viết này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tín dụng thương mại (khoản phải trả người bán) của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cơ sở dữ liệu được sử dụng cho phân tích là số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính các năm 2011 - 2013 của 62 doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết ở HOSE và HNX. Phân tích hồi qui OLS cho biết 5 yếu tố có ảnh hưởng ở mức có ý nghĩa thống kê tới khoản phải trả người bán (phải trả ngắn hạn). Ngoài tiền và tương đương tiền có tác động nghịch; chi phí kinh doanh, hàng tồn kho, doanh thu và lợi nhuận thuần cùng có tác động thuận tới khoản phải trả người bán của các doanh nghiệp được nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...