Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2014) Trang: 48-54
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Liên kết:

Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vụ Đông Xuân 2011-2012. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích: (i) thẫm định mô hình tưới cho cây trồng (AquaCrop) trong điều kiện đất trồng lúa có tưới tại Cai Lậy ? Tiền Giang, (ii) xác định ảnh hưởng của các biện pháp tưới và mùa vụ trồng đến năng suất lúa, và (iii) đánh giá hiệu quả sử dụng nước của các mô hình tưới. Kết quả đạt được cho thấy hệ số xác định (R²) giữa mô phỏng và thực tế đạt được về sinh khối và ẩm độ đất theo thứ tự là 0,96 và 0,88. Các chỉ số thống kê khác như RMSE, NRMSE, EF đều cho thấy kết quả thẩm định tương thích với thực tế. Mô phỏng cho thấy tưới tiết kiệm là biện pháp tưới hiệu quả vì nó cho năng suất lúa tương đương với điều kiện tưới theo nông dân (6,5 tấn/ha), trong khi lượng nước tưới theo chế độ tưới nước tiết kiệm (457,5 mm) lại thấp hơn 17% so với lượng nước theo chế độ tưới của nông dân (551 mm). Mô phỏng trong điều kiện có đủ nước tưới ở vùng này, trồng lúa vụ Đông Xuân sẽ cho năng suất lúa cao hơn so với trồng lúa vụ Thu Đông. 

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 262-268
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 9-22
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...