Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 9-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/12/2014

 

Title:

Simulation of soil water and salt balance in rootzone of maize crop on salt affected soil in Thanh Phu District, Ben Tre Province

Từ khóa:

Cân bằng nước, độ mặn, bắp, mô phỏng, STELLA

Keywords:

Water balance, maize, salinity, simulation, STELLA

ABSTRACT

The research was executed in Thanh Phu District, Ben Tre Province. The objectives of this research were to (1) use STELLA simulation programme to build a soil water and salt balance model in rootzone of maize crop and (2) predict the soil moisture and salinity level during cropping season. The well simulated model was found for the soil water storage in the root zone (R2 = 0.95), RMSE = 2.1 mm, NRMSE = 2.84% and EF = 0.88). The model mimicked well the mean salt concentration in the root zone rather than specific data at different times of the cropping season. Simulated results of soil salinity showed that soil ECe was fitted with the easured value which was higher than the optimal value (1.7 mS/cm) for the development of maize during the cropping season. Due to the high soil salinity, the total crop evapotranspiration (228.16 mm) was decreased compared to the maximum crop evapotranspiration (264.92 mm). The simulated results of water balance in irrigated condition showed that total water amount needed for maize crop was about 52.3 mm. This figure was matched with the real irrigarion water measurement. In the water-saving irrigation condition without rainfall, the simulated result showed that the total irrigation amount for maize crop was 154.7 mm and the mean irrigation frequency was 5 days.

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Mục tiêu của đề tài nhằm (1) Sử dụng chương trình STELLA để xây dựng mô hình cân bằng nước và muối vùng rễ cây bắp và (2) Dự báo diễn biến ẩm độ đất và độ mặn của đất. Mô hình mô phỏng tốt lượng nước trữ trong đất (R2 = 0,95, RMSE = 2,1 mm, NRMSE = 2,84 % và EF = 0,88). Mô hình mô phỏng tốt giá trị trung bình nồng độ muối trong vùng rễ hơn là từng giá trị ở những thời điểm khác nhau. Kết quả mô phỏng ECe của đất phù hợp với ECe đo thực tế là cao hơn giá trị tối hảo (1,7 mS/cm) cho sự phát triển của cây bắp trong suốt vụ trồng. Do độ mặn đất cao nên tổng lượng nước bốc thoát hơi (228,16 mm) bị giảm so với bốc thoát hơi tối đa (264,92 mm). Kết quả mô phỏng cân bằng nước cho cây bắp có tưới thì tổng lượng nước tưới trong suốt vụ trồng cần thiết khoảng 52,3 mm, phù hợp với lượng nước tưới thực tế trong thí nghiệm. Tưới nước tiết kiệm trong điều kiện không có mưa cho thấy tổng lượng nước tưới trong suốt vụ trồng là 154,7 mm với tần suất tưới trung bình là 5 ngày tưới một lần.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 262-268
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...