Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2020) Trang: 18-22
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian lên liếp đến sự thay đổi tính chất vật lý đất trồng bưởi 5 Roi. Thời gian thực hiện khảo sát và phân tích mẫu từ tháng 03/2019 đến tháng 08/2019 tại Châu Thành - Hậu Giang. Hai mô hình canh tác bưởi 5 Roi được chọn với hai thời gian lập liếp khác nhau: 20 năm (Đông Thạnh) và 12 năm (Đông Phước).Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian lên liếp có ảnh hưởng đến độ xốp của đất, đấtlên liếp càng lâu (20 năm) đãlàm gia tăng dung trọng của đất. Bên cạnh đó, việc canh tác lâu năm làm giảm chất hữu cơ trong đất, góp phần làm gia tăng nguy cơ nén dẽ của đất và giảm khả năng giữ nước của đất. Đất canh tác lâu năm (20 năm) có xu hướng bị nén dẽ nên cần xới xáo đất khi bón phân vô cơ và hữu cơ nhằm cải thiện độ xốp, để tạo sự thông thoáng cho bộ rễ, tăng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng.

Từ khóa: dung trọng, khả năng giữ nước của đất, nén dẽ đất, tuổi của đất liếp.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 262-268
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 9-22
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...