Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 262-268
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/04/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Simulation of dynamics of available soil nitrogen in the lowland rice systems using Stella software

Từ khóa:

Mô phỏng, N hữu dụng, Stella, chu trình N, N khoáng hóa, N bất động

Keywords:

Simulation, available N, Stella, N cycle, N mineralized, N immobilization

ABSTRACT

Nitrogen management in lowland rice systems is characterized by high N rates, low nitrogen use efficiency (NUE) and high losses. Simulation models are important tools for better predicting optimal N rates on a specific field that would help avoid excessive N input or deficiency. This study has been conducted with using Stella software for modeling soil N cycle. Basic data for constructing N cycle model have been collected from field research in Giong Rieng soil. There is good agreement in the simulation for the release mineral N by paddy soils corresponded with the N requirements of the rice crop at various stages. The important factor that affected N mineralization simulated was plant residues input from last crop biomass. Simulated results also showed that, in no nitrogen applied, amount of mineralized N was only 25 kg ha-1 while N uptake of rice plant was 45 kg ha-1. In N application treatment, simulation for N uptake in rice was 80 kg ha-1, this amount was a result of balance in soil with different processes of N volatilization, mineralization and denitrification. The simulated of soil N dynamic and plant N need is a basic step to help adding N fertilizer for plant need reasonably.

TóM TắT

Đặc tinh của đất lúa ngập nước là bón đạm (N) cao, sự mất N cao và hiệu quả sử dụng thấp. Mô hình mô phỏng là công cụ hỗ trợ mạnh cho ước đoán lượng N tối hảo cho cánh đồng chuyên biệt và giúp tránh bón thừa hoặc bón thiếu N. Đề tài được thực hiện với sử dụng phần mềm Stella để thiết kê chu trình N. Dữ liệu cơ sở sử dụng cho thiết kê mô hình được thu thập từ kết quả nghiên cứu thực tế trên đất lúa Giồng Riềng-Kiên Giang. Kết quả cho thấy yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chu trình N khoáng hóa mô phỏng trong đất là lượng thải thực vật có được từ sinh khối cây trồng được tạo nên ở vụ trước. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy lượng đạm được khoáng hóa trong một vụ là 25 kg ha-1, trong khi lượng đạm hút thu trong cây lúa là 45 kg ha-1. Khi bón đạm, lượng N hút thu mô phỏng của cây lúa là 80 kg ha-1, đây là lượng N được cân bằng với các tiến trình bốc hơi N, khoáng hóa và mùn hóa xảy ra trong đất. Mô phỏng được diễn biến của N trong đất và nhu cầu N của cây sẽ là cơ sở giúp ta bổ sung phân đạm đáp ứng nhu cầu cây trồng một cách hợp lý.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 9-22
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...